Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Literary Theory for Teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO500882

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Mimořádnosti:  12. 3. a 19. 3. seminář není. V rámci kurzu bude však realizováno speciální setkání s mgr. Františkem Brožem o testování litertury a další témata, které se již nemohlo uskutečnit v týdnech na konci zimního semestru. Toto setkání se uskuteční jako mimořádné setkání ve větší časové dotaci v pátek 15. 3. od 9: 10 do 12:15, místo bude upřesněno, pravděpodobně v paláci Špork.  Termín setkání je závislý na časových možnostech pana magistra Františka Brože.

Setkání s finskými didkatičkami literatury nyní domlouváme, termín bude upřesněn.     

Základní tematické okruhy (tyto okruhy jsou rámce kurzu)   1) Vstupní otázky a opakování: Co je literární teorie a jaké je její místo v rámci vědy o literatuře? Jaký je její smysl? Jaký je smysl literární teorie ve škole?

Klíčové pojmy: teorie, kritika, historie; tvrdá a měkká teorie; literatura a literárnost, metody

Četba: Aristotels, Poetika. Praha: Oikumené 2008 (nebo jiné vydání)

Četba: Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie, Brno: Host 2002.  2) Interpretace a čtenář: Co je interpretace? Filozofické základy interpretace, pedagogické využití.

Subjekt literární komunikace - Čtenář (recepce, konkretizace, psychofyziký čtenář, čtenář jako kategorie textu), rozumění, interpretace.

Pavel Kouba: Kritérium interoretace.in  Pavel Kouba: Smysl konečnosti. Praha: Oikumené 2001 3) Poezie, její role ve škole, rytmus, zvuk

Alexander Stich: Seifertova Světlem oděná. Praha: Argo 1998.

Emil Steiger: Základní pojmy poetiky. (Lyrika). Praha: Československý spisovatel 1969 4) Subjekty literární komunikace: Autor, Vypravěč,

Klíčové pojmy: autorjako psychofyzická bytost, autorský subjekt (obraz autora, osobnost,  implikovaný/abstraktní autor), autorská intence, intuice, výraz, smysl a význam, záměrnost a nezáměrnost, významové sjednocení a sémantické gesto, smrt autora, vyprávění,narativní fikce a její aspekty (roviny): příběh, text, vyprávění (fabule a syžet;  historie, récit, narration; story, plot, discourse atd); motiv, téma; typologie vypravěčů, vyprávěcí situace; skaz; hledisko, chronotop

Směry a autoři:  formalismus a strukturalismus

Četba:

Michail M. Bachtin: Román jako dialog. Praha: Odeon 1980.

Walter Benjamin: Vyprávěč. In. Walter Benjamin: Dílo a jeho zdroj, Praha 1979

Miek Bal: Fokalizace, Aluze 2-3, 2004. 5) Literatura a skutečnost: literatura jako fikce, vstupy společenských problému do literatury

Klíčové pojmy: mimesis, reference a reprezentace, odkazování k aktuálnímu světu, fikcionalita jako konstitutivní rys literatury, fikční a non-fikční text, možné/fikční světy, metahistorie, Koloniílní, LQBT, genderová, envirotomentální studia.

Četba:

Elaine Showalter: Feministická kritika v divočině. In: Ženská literární tradice a hledání identit : antologie angloamerické feministické literární teorie. Libora Oates-Indruchová (ed.) Praha: Slon 2013. 6) Literatura a jiná media 

Klíčové pojmy: Intermedialita, adaptace, transpozice, imerze

Linda Hutcheonová: Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012. 7) Populární kultura, 

Směry a autoři: Henry Jenkins, John Fiske, Linda Hutcheon, Miroslav Petříček

četba: Henri Jenkins: Jak se texty stávají reálnými. Pytláci textů : televizní fanoušci a participativní kultura. Praha: Akropolis 2019. 8) Literární teorie a její prostředkování ve škole. 

Seminář České knižnice 

Závěrečný workshop s prezentacemi   

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář Metody literární teorie pro učitele je specializačním seminářem pro učitele, je koncipován tak, aby byl komplexní stejně jako jsou komplexní semináře Metody literární vědy pro neučitelské programy (doc. P. Málek). Zájemcům o prohloubení otázek literární teorie se proto doporučuje navštěvovat přednášku Metody literární teorie. Seminář je koncipován tak, aby představil v novém kontextu literárně teoretickými koncepty a pojmy, poskytujícími základní nástroje pro popis, analýzu a interpretaci literárního textu. Měl by studentům poskytnout orientaci v nejdůležitějších literárně teoretických a metodologických směrech 20. století a klíčových myšlenkových konceptech a pojmech, které se formují již od antiky, tak aby byly viděny z hlediska vyučovacího procesu, V jednotlivých "kapitolách" cílených k základním pojmům a metodám půjde o to nahlédnout, jaké možnosti tyto pojmy poskytují, jak vytvářejí horizont rozumění, který je důležitý pro jejich transpozice do výukového procesu české literatury a také jazyka jak z pohledu učitele, tak z pohledu žáka/studenta. Důležitou součástí je seznámení se s teoriemi intermediality a adaptací, které jsou využitelné ve výukovém procesu, s problematikou popkultury. Jedním z cílů je také postupné otevření debat o didaktice literatury, směřování k vytvoření učebnice didaktiky. V rámci předmětu bude také setkání s finskými didaktičkami.

Upozornění: Závěrečný seminář bude koncipován jako workshop a debata. Na této debatě budou představeny výsledky semináře za účasti didaktiků literatury a učitelů češtiny.

Study programmes