Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching of Czech Language and Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500899

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do praktické didaktiky; cíle a očekávané výstupy

Postavení ČJL v současném školství; RVP; maturita z ČJL

Tvorba ŠVP z RVP, výstavba tematických plánů a individuálních plánů učitele; otázky časově tematických plánů při praktické výuce

Funkční provázanost jednotlivých sloţek předmětu, metoda „postupného osvojování“

Jak s přípravou na hodinu; systematizace učiva, struktura hodiny; improvizace, variabilita; jak s učebními texty; aktuální učebnicové a čítankové řady

ČJL v rámci mezipředmětových vztahů; přesahy učiva

Autorita učitele ČJL; současná jeho role ve vzdělávacím procesu a společnosti obecně

Ţák, partner v komunikaci; zpětná vazba; způsoby pozitivní motivace ţáků

Nejčastější problémové situace a moţnosti jejich řešení

Otázky časové organizace výuky; jak plnit vzdělávací poţadavky a zároveň zvyšovat motivaci

ţáků; jak u ţáků zvýšit přitaţlivost ČJL

Jak s různou úrovní tříd a ţáků; práce s talenty; motivace slabších ţáků

Způsoby hodnocení a klasifikace v jednotlivých sloţkách předmětu

Moţnosti zkvalitnění a rozvíjení čtenářské gramotnosti ţáků; jak vést ţáky ke čtení

Komunikační a slohová výchova v praxi; produkční a reprodukční sloh; tvůrčí psaní

Metodika práce při výuce ČJL na čtyřletých a víceletých gymnáziích; plnění poţadavků ke společné části maturitní zkoušky; jak s hodinovou dotací; koncepce profilové maturity z ČJL

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem předmětu je aplikace teoretických poznatků v konkrétní učitelské praxi; jednotlivé semináře se svým tematickým záběrem věnují nejen prvořadým cílům výuky ČJL, ale zejména nejčastějším situacím a problémům, s nimiţ se učitel v aktuální výuce předmětu setkává. Nedílnou součástí je vytváření modelových situací a diskuse o moţnostech jejich řešení; východiskem je konkrétní jazykové, literární a komunikačně-slohové učivo; součástí předmětu je také moţnost výstupů v reálných vyučovacích hodinách s následnou analýzou.