Charles Explorer logo
🇬🇧

Somatisms in Cognitive Ethnolingustic's perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO500946

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář, určený především studentům zpracovávajícím somatismy v závěrečných pracích, se zabývá specifičností somatismů a jazykovým obrazem částí lidského těla v češtině. Účastníci se pokusí popsat význam vybraných somatismů za pomoci metodologie lublinské školy - stanovování významových profilů a s nimi souvisejících konotací. Zohlední při tom jejich fungování v sekundárních významech, derivátech a ve frazeologii a také v drobných folklorních žánrech.

Materiálem budou základní slovníky češtiny, sbírky folkloru a podle možnosti též texty z různých komunikačních oblastí (podle povahy zkoumaných somatismů), zejména z medicíny. Práce v semináři se soustředí zejména na metodologické otázky popisu somatismů z hlediska jejich případného zpracování ve speciálním kognitivně-etnolingvistickém slovníku (srv. polský Slovník lidových stereotypů a symbolů J.

Bartmińského).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář, určený především studentům zpracovávajícím somatismy v závěrečných pracích, se zabývá specifičností somatismů a jazykovým obrazem částí lidského tělav češtině. Účastníci se pokusí popsat význam vybraných somatismů za pomoci metodologie lublinské školy - stanovování významových profilů a s nimi souvisejících konotací. Zohlední při tom zejména jejich fungování v sekundárních významech, derivátech a ve frazeologii a také v drobných folklorních žánrech.

Materiálem budou základní slovníky češtiny, sbírky folkloru a podle možnosti též texty z různých komunikačních oblastí (podle povahy zkoumaných somatismů).