Charles Explorer logo
🇬🇧

Study of Children's Language and Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO500992

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Probíraná témata: vymezení sledovaného období, jeho členění a charakteristika metody shromažďování materiálu a výzkumu dětské řeči u dětí daného věku, jejich výhody a nevýhody základní teoretické přístupy k osvojování jazyka dosavadní výzkumy osvojování češtiny česky hovořícími dětmi osvojování zvukové stránky, sémantiky a pragmatiky, slovní zásoby, gramatiky a vybraných dalších jevů v rámci sledovaného období netypické případy osvojování jazyka dítětem vybrané faktory ovlivňující osvojování jazyka v daném období

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje osvojování jazyka dítětem; soustřeďuje se především na období od narození do přibližně 6 let věku. V teoretické části se zaměřuje na problematiku vymezení a charakteristiky zkoumaného období, metody, jimiž je možné dětskou řeč / dětský jazyk zkoumat, a na dosavadní výzkumy osvojování češtiny, popř. příbuzných jazyků.

Důraz je kladen na metody vycházející z longitudinálního sledování dětí a na výzkum interakce a přirozené komunikace dítěte s okolím. Jádrem práce v semináři je analýza konkrétního materiálu dle výběru zúčastněných a diskuse o prostudované literatuře.