Charles Explorer logo
🇬🇧

Dokulilian Word-Formation

Class at Faculty of Arts |
ABO500993

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

A) Na úvod

Dokulil, M. (1963): K vzájemnému poměru slovotvorby a skladby. SlavPrag 4, 369-376.

Dokulil, M. (1968): Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem. SaS 29, 9-16.

Dokulil, M. (1978): K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova. SaS 39, 244-251.  

B) Slovotvorné způsoby, postupy, kategorie…

Dokulil, M. (1968): Zur Frage der Konversion und verwandter Wortbildungsvorgänge und -beziehungen. TLP 3, 215-239.

Dokulil, M. (1982): K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice. SaS 43, 257-271. (Přetištěno in Obsah, výraz, význam, Praha 1997, 103-121.)

Rusínová, Z. (1999): Transpozice ve vztahu k mutaci a reprodukci. In: ČUS 1998 (eds. Z. Hladká - P. Karlík), 95-100. (Přetištěno in Pokušení struktury, Brno 2011, 91-95.)

Němec, I. (1964): A Diachronistic Approach to the Word-Formative System of the Czech Verb. TLP 1, 173-182 (Překlad Diachronní přístup ke kmenoslovnému systému českého slovesa in: Práce z historické jazykovědy, Praha 2009, 208-211.)  

C) Znovu derivatologie (loni se v obdobném semináři četly texty J. Furdíka)

Šlosar, D. (1984): Slovotvorná produktivita - pojem synchronní, nebo diachronní? In: SPFFBU 33, A 32, 97-101. (Přetištěno in Opera Bohemica Minora, Brno 2010, 113-117.)

Šlosar, D. (1986): Konce derivačních řad v slovotvorném systému češtiny. In: SPFFBU 35, A 34, 73-77. (Přetištěno in Opera Bohemica Minora, Brno 2010, 123-126.)

Šlosar, D. (1989-1990): Slovotvorné svazky (subparadigmata) adjektiv. In: SPFFBU 38-39, A 37-38, 99-110. (Přetištěno in Opera Bohemica Minora, Brno 2010, 139-149.)  

D) Co s přejímkami?

Dokulil, M. - Kuchař, J. (1977): Slovotvorná charakteristika cizích slov. NŘ 60, 169-185.

Martincová, O. - Savický, N. (1987): Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. SaS 48, 124-139.

Rusínová, Z. (2002): Slovotvorná adaptace přejatých slov a její povaha. ČDS 10, 311-322. (Přetištěno in Pokušení struktury, Brno 2011, 97-107.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář prohlubuje znalosti studentů o slovotvorbě. Je rozdělen do několika tematických okruhů především teoretických a synchronních, avšak s diachronními okénky. (Při sestavování definitivního programu semináře bude přihlédnuto k potřebám, požadavkům a přáním studentů.) Základem semináře bude diskuse nad zadanou sekundární literaturou, zpravidla česky psanými články, doplněná o praktické analýzy a cvičení.

Seminář je určen primárně studentům NMgr. studia oborů CJSS, CJL a UCJL.

Seminář je možno uznat jako "Vybrané otázky gramatiky a lexikologie".