Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Research in Phonetics

Class at Faculty of Arts |
ABO500996

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti se seznámí s hlavními zásadami fonetického výzkumu a s vybranými metodami fonetické práce, které uplatní při společném výzkumu v rámci kurzu.

Teoretická část bude zahrnovat výběr z těchto oblastí fonetického výzkumu:

- artikulační, akustické, percepční vlastnosti řeči v rovině segmentální a suprasegmentální,

- artikulační, akustická a percepční analýza,

- fonetická stabilita a variabilita řeči,

- výslovnostní redukce jako součást foneticko-fonologických procesů v běžné řeči,

- výslovnost v kontextu komunikační situace,

- potenciální hláskové změny,

- přijatelnost mluvčího podle zvukové stránky projevu,

- řečové technologie,

- forenzní fonetika,

- atraktivita hlasu,

- seznámení s vybranými aktuálními studiemi věnujícími se zejména češtině a jejich rozbor.

Praktická část semináře je věnována přípravě a realizaci drobného skupinového nebo společného fonetického výzkumu. Studenti se mimo jiné naučí základním postupům v analyzačním programu PRAAT.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na hlavní zásady a metody fonetického výzkumu a na praktickou aplikaci získaných poznatků.