Charles Explorer logo
🇬🇧

Etnolinguistics and Magical Picture of the World

Class at Faculty of Arts |
ABO500997

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V návaznosti na seminář Úvod do etnolingvistiky bude věnována pozornost zejména otázkám etnolingvistického vymezení pojmu magický obraz světa, sémantickým opozicím s důrazem na opozici "posvátné - profánní" a problematice sakrality v perspektivě jazyka a kultury. V centru úvah bude problematika času a jeho členění (zejm. ve vztahu k českému a slovanskému kalendáři) a slavení svátků, jak je fixováno ve slovní zásobě, frazeologii a také v tradičním i moderním folkloru. Výstupem semináře bude soubor textů o dnešním slavení svátků.

Podmínky pro atestaci: Aktivní účast (četba zadaných textů na jednotlivé semináře), referát a krátký text dle zadaných instrukcí (na téma tradičního slavení svátků ve vlastní rodině.