Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times I

Class at Faculty of Arts |
ABO600101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘŮ MARIE ŠKARPOVÉ

1. Předkřesťanská a mimokřesťanská slovesnost a bohemikální středověké písemnictví.

2. Podoby interference sakrálního a profánního v bohemikální středověké literatuře a kultuře.

3. Performativita bohemikální středověké literatury.

4. Bohemikální středověká literatura klášterní a klerické provenience.

5. Bohemikální literatura dvora a rytířská literatura.

6. Bohemikální středověká literatura univerzitní provenience.

7. Bohemikálni středověká slovesnost formativní, didaktická a preskriptivní.

8. Bohemikální nábožensky reformní slovesnost.   ORIENTAČNÍ LINIE SEMINÁŘŮ MATOUŠE JALUŠKY Ke každému tématu se budou vztahovat texty bohemikální, texty z antické tradice a texty biblické. Podrobný sylabus vzejde z diskuse na začátku semestru a bude spolu s texty k dispozici na moodlu. Počátky písemnictví a moc slova | Proglas, Kosmova kronika. Vyprávění o hrdinech | Legendy a Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Lyrický a emocionální nexus | staročeská lyrika, modlitby a pokusy o útěchu. Nová epika | Kurtoazní narativy, rytířské povídky. Jak žít mezi lidmi? | Satiry a drama. Doba přechodu (od rukopisu k tištěné knize)    TÉMATA SEMINÁŘŮ KATEŘINY SMYČKOVÉ Duchovní lyrika Světská (milostná) lyrika Legendistika Kroniky Hrdinská a rytířská epika Drama Satira a parodie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Všechny paralelní semináře budou mít podobu série společných pokusů o interpretaci vybraných středověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace a mediálního prostoru, v němž žijeme. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.

Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími v přednáškách i seminářích bude – vyjma estetického zážitku – snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální středověké literatury v širším evropském rámci. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; oralita a skripturalita středověké slovesnosti, vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; koncept národní literatury a jeho limity).

Seminář Marie Škarpové bude zaměřen na četbu a interpretaci textů bohemikální provenience. Kritérii pro jejich výběr byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české středověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "provokativnost" pro současného čtenáře a v neposlední řadě jejich zpřístupnění v podobě kritické edice.

Seminář Matouše Jalušky se při práci se základním kánonem bohemikálních textů k bakalářské zkoušce orientuje na témata a problémy, které naše písemnictví spojují s širším evropským kontextem. Ty nám umožní rovněž prohloubit schopnost patřičně a užitečně číst starší literaturu nejen české provenience.

Seminář Kateřiny Smyčkové bude věnován žánrům bohemikální literatury od jejího počátku cca do poloviny 15. století. Základem bude interpretace vybraných děl, zasazených do kulturněhistorického kontextu.

Study programmes