Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times II

Class at Faculty of Arts |
ABO600102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Starší česká literatura II – seminář

Marie Škarpová (sylabus paralelky Matouše Jalušky a Kateřiny Smyčkové je v samostatném souboru přiloženém ke kurzu)  

Požadavky pro získání atestace: zodpovědná domácí příprava (četba) a aktivní práce v semináři (zapojování do diskuse); písemné teze a ústní referát  

Charakteristika kurzu:

Seminární setkání budou mít podobu společných pokusů o interpretaci vybraných raně novověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.

Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími bude – vyjma  estetického zážitku – snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální raně novověké literatury. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; pojetí národní literatury).

Kritérii pro výběr textů k interpretaci byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české raně novověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich „provokativnost“ pro současného čtenáře. Součástí kurzu bude i základní úvod do editování raně novověké literatury. 

Konkrétní texty k interpretaci budou k dispozici na začátku semestru.  

Tematické okruhy:

I.-III. literatura doby husitské: traktát; homiletika; hymnografie; spor; časové básnictví

IV.-VII. literatura "dlouhého" 16. století: mravněvýchovné písemnictví; historiografie; cestopis; facetie; časové skladby; příležitostná poezie; hymnografie; biblické a školské drama  

VIII.-XI. literatura barokní: historiografie; útěšný spis; hagiografie; homiletika; duchovní lyrika a hymnografie; hudební drama       

XII.-XIII. nábožné knížky raného novověku a tzv. knížky lidového čtení; sousedské hry a laická inscenovaná devoce; písmácká poezie a písňový repertoár kramářských tisků   

V programu kurzu bude zvláštní pozornost věnována poetice české (českojazyčné) raně novověké prózy. Konkrétní výběr textů a témat interpretace bude k dispozici na úvodním seminárním setkání. 

Literatura základní:

Hrabák, J. – Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. Praha, ČSAV 1959.

Havránek, B. – Hrabák, J. – Daňhelka, J. (eds.): Výbor z české literatury doby husitské I, II. ČSAV, Praha 1963.

Lehár, J. – Stich, A. – Janáčková, J. – Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha 1998.

Lehár, J. – Stich, A. (eds.): Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha 1998.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 – 4, Academia, Praha 1985–2008.  

Literatura výběrová:

Bartlová, M., a kol.: Husitské století. Praha, NLN 2014.

Boldan, K. – Neškudla, B. – Voit, P.: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547. Europea humanistica, Bohemia et Moravia I. Brepols 2015.

Černý, V.: Až do předsíně nebes. Mladá fronta, Praha 1996.

Čyževskyj, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. Wilhelm Fink, München 1972.

Čornej, P.: Světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice). Výbor z úvah a studií. Praha, NLN 2011.

Doležalová, L. - Dragoun, M. - Ctibor, J. (eds.): Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Scriprorium, Dolní Břežany 2017.

Dragoun, M. - Marek, J. - Boldan, K. - Studničková, M.: Knižní kultura českého středověku. Dolní Břežany, Scriptorium 2020.

Hejnic, J. – Martínek, J. – Truhlář, A. – Hrdina, K.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 1–5. Academia, Praha 1966–1982.

Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha 1992.

Jakobson, R.: Úvahy o básnictví doby husitské. In Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.

Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Academia a Divadelní ústav, Praha 2007.

Kalista, Z. (ed.): České baroko. ELK, Praha 1941.

Kolár, J.: Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře. Atlantis, Brno 1999.

Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.

Kopecký, M.: Český humanismus. Melantrich, Praha 1988.

Kouba, J.: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století). EÚ AV ČR, Praha 2017.

Machala, L. – Petrů, E.: Panorama české literatury. Rubico, Olomouc 1994.

Martínek, J.: Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích. Academia, Praha 2014.

Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Olomouc, Votobia 1996.

Rychterová, P. – Soukup, P. (eds.): Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství. Praha 2013.

Souček, S. (ed.): Rakovnická vánoční hra. FF MU, Brno 1929.

Stich, A.: Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách. In Vlnas, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Národní galerie, Praha 2001, s. 235 – 252. 

Storchová, L.: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha, Scriptorium 2011. 

Storchová, L.: Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550 –1610). Europea humanistica, Bohemia et Moravia II. Brepols 2015.

Storchová, L., a kol.: Companion to Central and Eastern European Humanism: the Czech Lands I. De Gruyter, Berlin 2020.  

Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha, Odeon 1986.

Van Dussen, Michael - Soukup, Pavel (eds.): A Companion to the Hussites. Leiden - Boston, Brill 2020.

Vašica, J.: České literární baroko. Praha, Vyšehrad 1938.

Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Libri  -Kríálovská kanonie premostrátů na Strahově, Praha 2008.i

Národní humanismus v diskusi, Česká literatura 62, 2014, č. 2, 4 a 5

Vymezení pojmu „baroko“ v české literární historii, <span style="font-s

Study programmes