Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the 1st Half of the 20th Century I

Class at Faculty of Arts |
ABO600105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Je úzce spojen s přednáškou téhož předmětu. Založení přednášky (nástin základních proměn modernistických konceptů v české literatuře 1. poloviny 20. století) rozvíjí a prohlubuje četbou konkrétních beletristických textů na pozadí širšího seznamování se soudobým literárněkritickým a kulturním kontextem. Pracovně je seminář rozdělen do dvou bloků – v zimním semestru se soustředíme na četbu lyriky, v letním pak na soudobou prózu a esejistiku.

Tematické okruhy:

Zimní semestr

Otokar Březina: Svítání na západě (1896) / Miroslav Červenka: Březinův výklad Svítání na západě. In: týž: Styl a význam (1991), s. 32-46.

Karel Hlaváček: Pozdně k ránu (1896) / Jiří Brabec: Karel Hlaváček, in: týž: Panství ideologie a moc literatury (2009), s. 229-235.

Karel Toman: Torzo života (1902) / Přemysl Blažíček: Poezie Karla Tomana, in: týž:Knihy o poezii (2011), zvl. s. 231-250.

Fráňa Šrámek: Splav (1916) / Mojmír Otruba: Komentář. In Fráňa Šrámek: Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Léto, Splav (2000), zvl. s. 545-561

Josef Hora: Pracující den (1920) / Jarmila Mourková: Josef Hora (1981), zvl. s. 70-83

Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (1925) / Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert – Čtyři básníkovy poetiky. In týž: Dialogy s poezií (1985), s. 101-119.

František Halas: Sépie (1927) / Jan Grossman: Básně Františka Halase. In: týž: Analýzy (1991), s. 153-192.

Vladimír Holan: Vanutí (1932) / Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (Praha 2004), zvl. s. 7-29.

Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937) / Jan Mukařovský: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Studie z poetiky (1948), s. 660-679.

Jan Zahradníček: Pozdravení slunci (1937) / Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Jan Zahradníček – Poezie a skutečnost existence (2018), zvl. s. 127-161.

Letní semestr:

Otakar Březina: Hudba pramenů (1903; in O. Březina: Eseje, 1996) /J. Opelík: úvod, in Lehký harcovník (1986).

Jiří Karásek ze Lvovic: Gotická duše (1905; in J. Karásek ze Lvovic: Gotická duše, 1991) /J. Med: doslov in J. Karásek: Gotická duše (1991).

Jakub Deml: Můj očistec (1914, 1929, in J. Deml: Pozdrav Tasova, 2013) /V. Binar: Neznámé arcidílo J. Demla. In V. Binar: Čin a slovo (2010), s. 201-222.

Josef Čapek: Procházka, Událost, Vodní krajina (in: Tři prózy. J. Čapek: Beletrie 1, 2011) / Daša Beracková: In: Zapletení do světa (2010).

Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926, in Poetistická próza, 2002 / A. Macurová: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. In: táž: Komunikace v textu a s textem (2016).

Jaroslav Durych: Rekviem (1930, např. vydání Čs. spisovatel 1989) / Vladimír Papoušek: Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem. Estetika 33(1-2), 101-107. 1996.

Jan Čep: Zeměžluč (1931) / T. Kubíček: in Dvojí domov Jana Čepa (2014).

Karel Čapek: Hordubal. (1933, in K. Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, 1998 / Jiří Holý: Komentář, in K. Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (1998).

Literatura:

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. (Red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995); též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.

HÁJKOVÁ, D; HORÁK, P.: Republika československá 1918-1938 (Praha 2018)

KUTNAR, FRANTIŠEK; MAREK, JAROSLAV: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (Praha 1997, 2009)

LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998)

Lexikon české literatury (Praha1985–2009)

PAPOUŠEK, V. A KOL.: Dějiny nové moderny (Praha 2010)

PAPOUŠEK, V. A KOL. Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál (Praha 2014)

PAPOUŠEK, V. A KOL. Dějiny nové moderny III. Lomy horizontál (Praha 2017)

ŠÁMAL, Petr a kol.: Literární kronika první republiky ( Praha 2018)

VLAŠÍN ŠTĚPÁN (ED.): Avantgarda známá a neznámá I.–III. (Svoboda, Praha 1970–1972), též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3

VOJVODÍK, JOSEF; WIENDL, JAN (eds.): Heslář české avantgardy (Praha 2011)

BIBLIOGRAFIE ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDY – www.ucl.cas.cz (retrospektivní báze do r. 1945 a od r. 1961 do současnosti + bibliografie českého exilu; bibliografické údaje do r. 1945)

Doporučená literatura:

BAUER, MICHAL (ED.): Hledání expresionistických poetik (ČB 2006)

BEDNAŘÍKOVÁ, HANA: Česká dekadence. Kontext – text – interpretace (Brno 2000)

BERACKOVÁ, DÁŠA: Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy. Příbram 2010.

BINAR, VLADIMÍR: Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi (Praha 2010)

BLAŽÍČEK, PŘEMYSL: Poezie Karla Tomana (Praha 1995)

BRABEC, JIŘÍ: Poezie na předělu doby (Praha 1964); Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)

BREGANT, MICHAL a kol: Expresionismus a české umění 1905-1927 (Praha 1994)

BÜRGER, PETER: Teorie avantgardy; Stárnutí moderny (Praha 2015)

BURIÁNEK, FRANTIŠEK: Generace buřičů (Praha 1968)

ČAPEK, JAKUB a kol: Filozofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy (Praha 2003)

ČERNÝ, VÁCLAV: Tvorba a osobnost I. (1992)

ČERVENKA, M.; MACURA, V.; MED, J. - PEŠAT, Z.: Slovník básnických knih (1990)

ČERVENKA, MIROSLAV: Symboly, písně a mýty (Praha 1966); Styl a význam (Praha 1994); Dějiny českého volného verše (Brno 2001)

ČESKÝ ANARCHISMUS 1890–1925 (úvodní studie V. Tomka, Praha1996)

ČESKÁ BÁSNICKÁ MODERNA. Poezie z konce 19. století (ed. B. Svozil, Praha 1987).

ČESKÝ SURREALISMUS 1929–1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)

ČORNEJ, PETR et al. Česká literatura na předělu století (Jinočany 2001)

ČTENÍ O JAROSLAVU VRCHLICKÉM. Básník ve sporech o životnost díla (ed. M. Topor, Praha 2013)

ČTENÍ O JAROSLAVU HAŠKOVI. Ohledávání 1919–1948 (ed. L. Merhaut, Praha 2014)

ČTENÍ O JAROSLAVU SEIFERTOVI. Hledání proměn autorovy poetiky (ed. J. Flaišman, Praha 2014)

ČTENÍ O KARLU TEIGOVI. Vize, realizace, divergence 1919–1938 (ed. J. Wiendl, Praha 2015)

ČTENÍ O ELIŠCE KRÁSNOHORSKÉ. V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu (ed. L. Heczková, Praha 2015)

ČTENÍ O T. G. MASARYKOVI. Literatura – člověk – svět 1910–1938 (eds. L. a L. Merhautovi, Praha 2017))

ČTENÍ O RICHARDU WEINEROVI. Dimenze (ne)rozumění 1917-1969 (ed. P. Málek, Praha 2017)

ČTENÍ O JIŘÍM KOLÁŘOVI. Portréty a syntézy (ed. P. Šrámek, Praha 2018)

ČTENÍ O MARII MAJEROVÉ. Od Panenství k Robinsonce (eds. : Hůlková Nývltová, R. Hylmar, Praha 2018)

ČTENÍ O OTOKARU BŘEZINOVI. Kritika a zjevení (eds. M. Topor aj. Vojvodík, Praha 2020)

DLUHOSCH, ERIC; ŠVÁCHA, ROSTISLAV: Karel Teige 1900–1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999.

DŮVĚRNÝ PROSTOR – NOVÁ DÁLKA. Umění pražské secese. (ed. P. Wittlich, 1997).

EFFENBERGER, VRATISLAV: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.

EFFENBERGER, VRATISLAV: Realita a poezie. (Praha 1969).

F. X. ŠALDA 1867–1937–1967 (sb., 1968; ed. F. Vodička)

EGON HOSTOVSKÝ. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století (eds. V. Vaněk, J. Wiendl, Praha 2018)

FABIAN, JEANETTE: Poetismus (Praha 2017)

FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, INGEBORG: Expresionismus (Olomouc 2000)

FUČÍK, BEDŘICH: Čtrnáctero zastavení (1992), Kritické příležitosti 2 (2002), Rodná krajina básníkova (2003)

GILK, ERIK: Obtížná cesta k avantgardě. In. Almanach na rok 2017 (2014)

GREBENÍČKOVÁ, RŮŽENA: Expresionismus jako hnutí a směr (in: Bregant 1994)

HANSEN-LÖVE, AAGE: Thesen und Typologie der russischen Moderne, in: P. Zima. J. Strutz (Eds.), Europäische Avantgarde. Frankfurt am Main 1987, s. 37–60.

HARRIES, KARSTEN: Smysl moderního umění. Filozofická interpretace (Brno 2010).

HECZKOVÁ, LIBUŠE: Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha 2009)

HOLMAN, Petr: Březiniana (2003); Březiniana II. (2012)

HOLÝ, JIŘÍ: Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury (Praha 1990) HOLÝ, JIŘÍ: Komentář. In: Poetistická próza (Praha 2002)

CHALUPECKÝ, JINDŘICH: Expresionisté (Praha 1992)

JAK ČÍST POEZII. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)

JANÁČKOVÁ, JAROSLAVA: Román mezi modernami (Praha 1989)

JELÍNKOVÁ, EVA: Echa expresionismu (Praha 2010)

JUSTL, VLADIMÍR: Holaniana (Praha 2010)

KALANDRA, ZÁVIŠ: In Intelektuál a revoluce (1994)

KALISTA, ZDENĚK: Kamarád Wolker (Praha 1932, 2017)

KALISTA, ZDENĚK: Jiří Wolker („Narozeni na přelomu století… Literární archiv 2000-2001, č. 32-33, s. 7-49.

KALISTA, ZDENĚK: Tváře ve stínu (Praha 2016)

KOŘÍNKOVÁ, LUCIE: František Gellner. Text – obraz – kontext (2017)

KOŽMÍN, ZDENĚK: Studie a kritiky (Praha 1995)

KRÁL, PETR: Karel Teige a film (Praha 1966)

KRÁLÍK, OLDŘICH: In: Osvobozená slova (1995), Platnosti slova (2001)

KUBÍČEK, TOMÁŠ: Dvojí domov Jana Čepa (2014)

KUBÍČEK, TOMÁŠ; WIENDL, JAN (eds.): „Vykoupeni z mlh a chaosu…“ (Brno 2017)

KUČEROVÁ, HANA: Základní problémy vývoje českého expresionismu (Ústí n.O. 2011)

KUNDERA, LUDVÍK: Doslov. In: Haló, tady je vichr, vichřice (Praha 1969)

KUNDERA, LUDVÍK: František Halas (Praha 1998)

LAMAČ, MIROSLAV: Osma a Skupina výtvarných umělců (Praha 1988)

LANGEROVÁ, MARIE: Weiner (Praha 2000)

LANTOVÁ, LUDMILA: Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let (Praha 1969)

MACUROVÁ, ALENA: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. In: Komunikace v textu a s textem (Praha 2016)

MÁLEK, PETR: Melancholie moderny. Alegorie, vypravěč, smrt (Praha 2008)

MALÍ

Study programmes