Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times – Lecture

Class at Faculty of Arts |
ABO600601

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS: tematické okruhy přednášek:

1. Předmět literární paleobohemistiky; periodizace starší české literatury.

2. Vícejazyčnost starší české literatury - staroslověnština, latina a hebrejština jako bohemikální středověké literární jazyky.

3. Vernakularizace bohemikální literatury - němčina a čeština jako bohemikální středověké literární jazyky.

4. Média středověké literární komunikace, orální charakter středověké slovesnosti.

5. Specifické subjekty středověké literární komunikace; středověká slovesná kultura učenecká, dvorská, klášterní, lidová…

6. Alegorie (sensus alegoricus) ve středověké kultuře a umění.

7. Základní principy středověké poetiky, topika.

8. Žánry (české) středověké literatury.

9. Kurtoazní kultura a slovesnost, koncepty dvornosti.

10. Interference sakrálního a profánního v (bohemikální) středověké kultuře a slovesnosti.

11. Performativita (bohemikální) středověké slovesnosti; inscenovaná devoce.

12. Bohemikální literární život doby husitské. LS: tematické okruhy přednášek:

1. Husitské století aneb Jak psát dějiny české literatury

15. století?

2. Raně novověká komunikační média: husitská média komunikace aneb "reformace před knihtiskem"; počátky knihtisku v českých zemích, knihtisk a rukopisná publikace v českých zemích raného novověku

3. Česká literární renesance český prehumanismus – lákavé koncepty a jejich dekonstrukce. „Dlouhý středověk“ v české literatuře?

4. Humanismus a reformace, renesanční manýrismus. Diskuse o českém literárním humanismu – prozatimní bilance

5. Žánrový model české literatury "dlouhého"

16. století

6. České literární baroko – vznik a dějiny jednoho pojmu; dějiny české literárněvědné barokistiky

7. Mýtus Bílé hory? Bohemikální literární život

17. a

18. století a jeho literární jazyky

8. Exulantský, či exilový? Český extrateritoriální literární život v období 1620-1781

9. Ars eloquentia nova a concetto v bohemikální literatuře, alamódnost v české kultuře a slovesnosti

10. Periodizace českého literárního baroka

11. Živ(en)á minulost. Předběžné poznámky k memorativní funkci českého písemnictví

17. (a

18.) století

12. Česká barokní lidová slovesnost - fakta, koncepce, domněnky a přání

13. Druhý život českého baroka

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

ZS: Přednášky nabídnou základní vhled do specifik středověké literární komunikace (ve srovnání s literaturou novodobou) a výběrově seznámí s proměnami bohemikální slovesné tvorby a literárního života od doložených písemných počátků (60. léta 9. století) po literaturu pozdního středověku (15. století), a to v kontextu evropské kultury a literatury. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami literární medievistiky a literární historie vůbec (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; oralita a skripturalita středověké slovesnosti, vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; koncept národní literatury a jiná literárněhistorická paradigmata, periodizace literárních dějin).

LS: Přednášky nabídnou základní vhled do specifik raně novověké literární komunikace (ve srovnání s literaturou středověkou i novodobou) a výběrově seznámí se směry, styly a tendencemi bohemikální slovesné tvorby 16. – 18. století, a to v kontextu evropské kultury a literatury.