Charles Explorer logo
🇬🇧

Synchronic changes of the Czech prepositional system

Class at Faculty of Arts |
ABO700108

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný harmonogram 4. 10.

úvod, charakterizace předložkového systému, rozdělení témat 11. 10. valence, vztah předložek a pádu 18. 10. jazyková změna: gramatikalizace, pohled konstrukční, pohled kognitivní 25. 10. prepozicializace: sekundární prepozice 1. 11. prepozicializace: sekundární prepozice – individuální práce 8. 11. instrumentál + předložka S 15. 11. prezentace korpusových výzkumů 22. 11. bude upřesněno 29. 11. prezentace korpusových výzkumů 6. 12. příprava empirického výzkumu 13. 12. empirický výzkum 20. 12. empirický výzkum, interpretace výsledků 3. 1. empirický výzkum, interpretace výsledků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předložky jsou spolu s pádovým systémem prostředkem k vyjadřování rozličných vztahů v jazyce. Způsoby vyjadřování těchto vztahů a ostatně ani tyto vztahy samy ovšem nejsou neměnné.

V semináři se pokusíme nahlédnout na prepozice, tedy jednotky tradičně chápané jako synsémantické, jako na heterogenní množinu, neustále obohacovanou o nové prostředky. Zaměříme se na změny, které lze v synchronní češtině pozorovat, a budeme se zabývat principy a příčinami této distribuce.

Velkou část semináře by měl vyplnit vlastní výzkum konkrétního jevu a jeho interpretace v širším jazykovém kontextu.