Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to metrical analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO700110

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je seznámit studenty se základy versologických disciplín (metrika, rytmika, rým, strofika). Metodologicky seminář vychází z pražského strukturalismu (zvláště M. Červenka a K. Sgallová), ale začleňuje i podněty z jiných tradic (ruská lingvistika verše, francouzská metrika). Seminář bude zaměřen prakticky a studenti budou vedeni, aby získané poznatky dokázali uplatnit při rozboru básnického textu.  

Tematické okruhy: 0 Jazykové předpoklady rytmu v češtině 1 Versifikační systémy v českém verši (sylabismus, časomíra, sylabotónismus, volný verš) 2 Sylabotónická metrika a rytmika    3.1 Dvoudobá metra (trochej, jamb)    3.2 Třídobá a logaedická metra    3.3 Sémantika metra 3 Rým 4 Strofika  

Základní literatura:

ČERVENKA, Miroslav2006 Kapitoly o českém verši (Praha: Karolinum)

GASPAROV, Michail Leonovič2012 Nástin dějin evropského verše, přel. R. Ibrahim, A. Machoninová (Praha – Podlesí: Dauphin)

IBRAHIM, Robert – PLECHÁČ, Petr – ŘÍHA, Jakub2013 Úvod do teorie verše (Praha: Akropolis)

PALKOVÁ, Zdena1994 Fonetika a fonologie češtiny (Praha: Karolinum) 

SGALLOVÁ, Květa2015 O českém verši (Praha: Karolinum)  

Doporučená literatura: 

ČERVENKA, Miroslav 1963 Český volný verš devadesátých let (Praha: ČSAV) 1966 „K sémantice metrického systému májovců“, in J. Levý (ed.): Teorie verše 1. Sborník brněnské versologické konference, 13.–16. května 1964 (Brno: UJEP), s. 161–170 1967 „Veršové systémy v Erbenově Kytici“, Česká literatura 15, č. 3, s. 201–220 1991 Z večerní školy versologie 2. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let (Pardubice: Akcent) 1999 Z večerní školy versologie 4. Daktyl (Praha: ÚČL AV ČR) 2001 Dějiny českého volného verše (Brno: Host) 2002 „Dekanonizace rýmu“, in idem, M. Jankovič, M. Kubínová, M. Langerová: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst), s. 127–161 2006b „Vývojová imanence a kontakty mezi literaturami: májovský daktylotrochej“, in D. Tureček, Z. Urválková (ed.): Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Olomouc: Periplum), s. 41–70 2008 „Pětistopý jamb v 19. století“, Slovo a smysl 4, 2008, č. 7, s. 190–227

ČERVENKA, Miroslav – SGALLOVÁ, Květa 1995 Z večerní školy versologie 3. Polymetrie. Metrika překladu (Praha: ÚČL AV ČR)

ČERVENKA, Miroslav – SGALLOVÁ, Květa – KAISER, Petr 1995 „Hlavní česká přízvučná metra v 19. století“, in M. Červenka, L. Pszczołowska, D. Urbańska (eds.): Słowiańska metryka porównawcza 6. Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich (Warszawa: IBL), s. 75–143

FISCHER, Otokar 1929a „Březinův rým“, in idem: Duše a slovo. Eseje (Praha: Melantrich), s. 219–237 1929b „Kollárův sonet“, in idem: Duše a slovo. Eseje (Praha: Melantrich), s. 238–262

FRANK, Horst J. 1993 Handbuch der deutschen Strophenformen (Tübingen: A. Francke)

HORÁLEK, Karel 1957 Přehled vývoje českého a slovenského verše (Praha: SPN)

HRABÁK, Josef 1937 Staropolský verš ve srovnání se staročeským (Praha: PLK) 1939/1940 „K teorii rýmu“, Linguistica Slovaca 1/2, s. 244–248 1941 Smilova škola. Rozbor básnické struktury (Praha: Jednota českých matematiků a fysiků) 1964 Z problémů českého verše (Praha: SPN) 1970 Úvod do teorie verše (Praha: SPN) [4., rozšířené vydání]

JAKOBSON, Roman 1929 Nejstarší české písně duchovní (Praha: R. Škeřík) 1979 On Verse, its Masters, and Elxplorers. Selected Writings 5, ed. S. Rudy, M. Taylor (Hague/Paris/New York: Mouton) 1995 [1926]  „Základy českého verše“, přel. M. Červenka, in idem: Poetická funkce, ed. M. Červenka (Jinočany: H&H), s. 157–248 1995 [1934] „Verš staročeský“, in idem: Poetická funkce, ed. M. Červenka (Jinočany: H&H), s. 275–318

JIRÁT, Vojtěch 1978 [1941] „Hudba rýmů“, in idem: Studie a podobizny, ed. J. Čermák (Praha: Odeon), s. 419–433 1978 [1946a] „Hlaváčkův rým“, in idem: Studie a podobizny, ed. J. Čermák (Praha: Odeon), s. 460–477 1978 [1946b] „Rýmové umění Viktora Dyka“, in idem: Studie a podobizny, ed. J. Čermák (Praha: Odeon), s. 478–488

KRÁL, Josef 1915 Řecká a římská rhythmika a metrika 1. Řecký rhythmika (Praha: Jednota českých filologů) 1923 O prosodii české 1. Historický vývoj české prosodie, ed. J. Jakubec(Praha: Česká akademie věd a umění) 1938 O prosodii české 2. O přízvučném napodobení rozměrů časoměrných, ed. B. Ryba(Praha: Česká akademie věd a umění)

MARTINON, Philippe 1911 Les strophes. Étude historique et critique sur les formes de la poésie lyrique en France depuis la Renaissance (Paris: Champion)

LOTZ, John 1972 „Elements of versification“, in W. K. Wimsatt (ed.): Versification. Major Language Types (New York: NYU) s. 1–21

MAYENOWA, Maria Renata et al. 1964 Poetyka. Zarys encyklopedyczny 3. Wersyfikacja 6. Strofika (Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich)

NOVÁKOVÁ, Julie 1950 „Tři studie o českém hexametru“, Věstník královské české společnosti nauk (Třída filosoficko-historicko-filologická) (Praha: KČSN), s. 1–88 

PSCZOŁOWSKA, Lucylla 1972 Poetyka. Zarys encyklopedyczny 3. Wersyfikacja 2. Rym (Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich)

TYŇANOV, Jurij 1988 [1924] „Problém básnického jazyka“, přel. L. Zadražil, in idem: Literární fakt (Praha: Odeon), s. 425–534

WATKINS, Calvert 1995 How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics (New York/Oxford: OUP)

ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maksimovič 1980 [1923] „Rým, jeho teorie a historie“, přel. J. Honzík, M. Jungmann, in idem: Poetika a poezie (Praha: Odeon), s. 187–249

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit studenty se základy versologických disciplín (metrika, rytmika, rým, strofika). Metodologicky seminář vychází z pražského strukturalismu (zvláště M. Červenka a K.

Sgallová), ale začleňuje i podněty z jiných tradic (ruská lingvistika verše, francouzská metrika). Seminář je zaměřen prakticky a studenti budou vedeni, aby získané poznatky dokázali uplatnit při rozboru básnického textu.