Charles Explorer logo
🇬🇧

The postmodern, postmodernism, postmodernity. Texts and interpretations

Class at Faculty of Arts |
ABO700134

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Moderna a postmoderna: počátky uvažování o literární postmoderně v americkém kontextu

II. Postmoderna filozoficky: koncepce a pojmy

III. Postmoderna jako „kulturní logika pozdního kapitalismu“: Jamesonova kritická teorie postmoderny

IV. Literární věda a postmoderna: syntetické práce a pojmy

V. „Konec“ postmoderny

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je na základě četby klíčových literárněvědných a filozofických textů prodiskutovat otázky postmoderny, postmodernismu a postmodernity, především ve vztahu k literatuře, kultuře a možnostem interpretace literárního textu. Postmoderna se dnes jeví jako etapa vývoje (západní) kultury zhruba v poslední třetině 20. století, kriticky se vztahující ke společenské a umělecké moderně (jako její odmítnutí či překonání, rozvinutí nebo dovršení); z hlediska současnosti je pak určující otázka, jestli postmoderní období trvá, nebo se už nacházíme v jiném, dosud přesněji nepojmenovaném kontextu.

Tyto dva pohledy na postmodernu – sledování její historie jako určité časově vymezené periody a aktuální, kritický pohled na ni – budou hlavními úběžníky kurzu. Další rovinou budou tři podoby postmoderny z názvu kurzu, filozofická postmoderna, literární a umělecký postmodernismus a společenská postmodernita, a jejich vzájemné konfigurace.

Vyjdeme od raných kanonických textů o postmoderní literatuře a kultuře (Sontag, Fiedler ad.), dále se budeme věnovat pracím některých filozofů postmoderny (Lyotard, Baudrillard ad.), kritickému pojetí postmoderny u Fredrika Jamesona a systematickým teoriím postmoderní literatury (McHale, Hutcheon…). Seznámíme se též s některými návrhy, jak uchopit současnost „po postmoderně“ (mj.

Kirby). Součástí kurzu bude i několik seminářů věnovaných interpretaci postmoderních literárních textů (Pynchon, Echenoz, Hodrová ad.).