Charles Explorer logo
🇬🇧

The modernist adaptations - theatre, movie, illustration

Class at Faculty of Arts |
ABO700136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Modernistické adaptace - divadlo, film, ilustrace

Vyučuje:

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na interpretaci textů a ukázek, četba doporučené literatury, prezentace vybraného rámce/díla formou 20-30 minutového výkladu, který představí materiál a nabídne jeho produktivní interpretaci (tedy nikoli pouhý popis!), vůle zapojit se do diskuse reflektující prezentace ostatních účastníků semináře; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Forma: výběrový seminář, 1 semestr - předmět magisterského studia, povinný kurz oboru komparatistika

Charakteristika kurzu:

Anotace: Kurz se zaměřuje na transmediální přepisy a problémy, omezení a možnosti, jež jsou s nimi spojené. Skrze interpretaci konkrétních literárních, filmových, vizuálních a scénických reprezentací se zaměříme na problémy "překladu" různých mediálních jazyků. Východiskem budou převážně texty středoevropského modernismu a jejich filmové, divadelní, komiksové a výtvarné adaptace. Pokusíme se též o dramaturgické čtení textu.

Tematické okruhy:

A) Problém adaptace a intermediality, narace a performace; narativ a scénický obraz - teoretická východiska

B) Vizuální adaptace: ilustrace jako intepretace, komiksové adaptace 1) komiksové interpretace Kafky, Musila, Berhnarda

Jaromír 99, David Z. Mairowitz a Franz Kafka: Zámek (Labyrint, 2013)

Franz Kafka, Peter Kruper: Proměna (Netopejr, 2004

Franz Kafka, Chantal Montellier, David Z. Mairowitz : Proces (BB art, 2009)

Robert Musil, Nicolas Mahler: Muž bez vlastností (Archa, 2014)

Thomas Bernhard, Nicolas Mahler: Staří mistři (Archa, 2013)

GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Host, Brno 2005.

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art, Praha 2008. 2) Ilustrace - doplnění či interpretace (Schulz, Kafka, Hašekův Švejk)?

Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti

Ilustrace Švejka: G. Grosz (německé vydání), G. Arutčan (arménské vydání), A. Basilevič (ukrajinské vydání), A. Czeczot (polské v.), K. Stroff, Josef Lada, P. Urban

HOLEŠOVSKÝ, František. Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Albatros, Praha 1982.

JAVŮREK, Josef. Literárne dielo a jeho výtvarná ilustrácia. In: Zborník Slovenskej národnej galérie. BIB - Bienále ilustrací Bratislava ´67-´69. Obzor, Bratislava 1969.63

JEDLIČKOVÁ, Alice. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In: KRAUSOVÁ, Lenka, SCHNEIDER, Jan (eds.). Intermedialita: slovo - obraz

- zvuk: sborník příspěvků ze sympozia [pořádaného Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 7.- 8. Listopadu 2007]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

RAJLICH, Jan. Horizonty ilustrace. Sdružení Bienále Brno, Brno 2004.

TOKÁR, Michal. Kapitoly z teórie knižnej ilustrácie. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2000.

TOKÁR, Michal. Kontexty umeleckej ilustrácie. CUPER, Prešov 1992.

WIGAN, Mark. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Computer press, Brno 2010.

ZYKMUND, Václav. Knižná ilustrácia, znak a symbol. In: Zborník Slovenskej národnej galérie. BIB - Bienále ilustrací Bratislava ´67-´69. Obzor, Bratislava 1969.

ŠTEFANOVÁ, H. Ilustrace. KPÚ, Brno1983.

ŽIŽKOVSKÝ, Karel. Česká ilustrace od roku 1900 do současnosti. Orbis, Praha 1971-1972. (Vycházelo jako příloha měsíčníku Čtenář od č.6/1971 do čísla 3/1972)

C) filmové adaptace (Kafka, Schulz, Musil, Hašek)

Kafka (S. Soderbergh, 1991)

Zámek (M. Haneke, 2007)

Zámek (R. Noelte, 1968)

Amerika (V. Michálek, 1994)

Proces (O. Welles, 1968)

Mladý Törless (V. Schlöndorff, 1971) + Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse

Sanatorium na věčnosti (Wojciech Jerzy Has, 1973)

Krokodýlí ulice (bratři Quajové, 1986)

Pornografie (J.J. Kolski, 2003)

Ferdydurke/30 Door Key (Jerzy Skolimowski, 1991)

Švejk bourá Německo (K. Lamač, 1943)

Švejk na frontě (K.Lamač, 1926)

Švejk v civilu (G.Machatý, 1927)

Dobrý voják Švejk (K. Steklý, 1956)

Poslušně hlásím (K. Steklý, 1957)

Dobrý voják Švejk (J. Trnka, B. Šrámek, 1954)

Dobrý voják Švejk (R. Crombie, 2009)

+experimentální (strukturální) filmové adaptace Martina Ježka

Richard Weiner: Hlas v telefonu (M. Ježek, 2000)

Věra Linhartová: Dům daleko (M. Ježek, 2007)

Stanislav Dvorský: Hra na ohradu (2010)

D) divadelní adaptace, dramaturgické čtení textu

Florian Illies: 1913. Léto jednoho století 1913 (Divadlo V Dlouhé, scénář a režie Barbara Herz)

Ingeborg Bachmannová: Malina

Ingeborg Bachmann: Malina (Meet factory, režie Lucie Ferenzová)

Franz Kafka: Dopis otci

Kabaret Kafka (Divadlo Na Zábradlí, režie Daniel Špinar)

Prameny (povinná literatura):

Franz Kafka: Proces, Zámek, Dopis otci

Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti

Robert Musil: Muž bez vlastností, Zmatky chovance Törlesse

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

Witold Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie

Richard Weiner: Hlas v telefonu

Věra Linhartová: Dům daleko

Thomas Bernhard: Staří mistři

Ingeborg Bachmannová: Malina

Florian Illies: 1913

Doporučená literatura:

Austin, John L. Jak udělat něco slovy. Filosofia 2000.

Bordwell, David - Thompsonová, Kristin. Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. AMU 2011.

Bubeníček, Petr. Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 2010, roč. 22, č. 1

Hutcheon, Linda. Co se děje při adaptaci. in Iluminace, 22, č. 1 (77), 2010, s. 23-57; přel. M. Kotásek

Chatman, Seymour. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Host 2008

Chatman, Seymour. Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000; přel. B. Ptáčková, L. Ptáček

Jedličková, Alice. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Academia 2010

Lubelski, Tadeusz. Autor jako hrdina. O autobiografickém postoji ve filmu. In: Tvořivé zrady: současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře: sborník filmové teorie 3. Národní filmový archiv, Praha 2005.

Macurová, Alena - Mareš, Petr (eds.). Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. FF UK 1993

Michalovi, Peter - Zuska, Vlastimil: Znaky, obrazy a stíny slov. AMU 2009.

Monaco, James. Jak číst film. Albatros 2006.

Moravcová, Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. NFA 2001.

Mravcová, Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich 1990.

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Host 2001.

Vojtěchovský, Miroslav - Ostrý, Jaroslav: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. AMU/Kant 2008.

Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: FFUK 1993, s. 63-163.

Zachová, Alena. Výzva interpretace. Gaudeamus, Hradec Králové, 2007.

Corrigan, Timothy: "Historie literatury ve filmu", in Pandora, č. 20, 2010, s.105-118; přel. M. Kotásek

Elliottová, Kamilla: "Literatura ve filmu v kontextu diskuzí nad obsahem a formou", in Pandora, č. 20, 2010, s. 58-104; přel. M. Kotásek

Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře (usp. Petr Mareš a Petr Szczepanik). (Praha: NFA), 2005, s.133-144; přel. P. Mareš

The Cambridge companion to literature on screen (ed. by CARTMELL, Deborah - WHELEHAN, Imelda). Cambridge: Cambridge University Press 2007

Film adaptation (ed. by NAREMORE, James). New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press 2000

HALLIWELL, Martin: "Modernism and adaptation", in The Cambridge companion to literature on screen (ed. by CARTMELL, Deborah - WHELEHAN, Imelda). Cambridge: Cambridge University Press 2007, s. 90-106

HUTCHEON, Linda: A Theory of Adaptation. New York, London: Routledge 2006

MCFARLANE, Brian: Novel to film: an introduction to the theory of adaptation. Oxford: Clarendon Press 1996

Modern European filmmakers and the art of adptation (ed. by HORTON, Andrew S. - MAGRETTA, Joan). New York: Frederick Ungar Publishing Co. 1981

NAREMORE, James: Film Adaptation. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000.

STAM, Robert - RAENGO, Alessandra (edd.): Literature and Film: A Guide to the Theory and Practise of Film Adaptation. New York: Blackwell 2005