Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of language

Class at Faculty of Arts |
ABO700159

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Kurz obecné lingvistiky a Ferdinand de Saussure   a.       Pojem jazykového znaku, princip arbitrárnosti,   b.       Jazyková hodnota, pojmy synchronie a diachronie   c.       Projekt obecné vědy o znacích a místo lingvistiky mezi ostatními vědami   d.       De Saussurovo myšlení v souvislostech – Antoine Meillet, Émile Durkheim

2.       Počátky strukturalismu   a.       Pražský lingvistický kroužek a jeho Teze   b.       „Pražští Rusové“ Roman Jakobson a N. S. Trubeckoj a specifika jejich pojetí strukturalismu   c.       Některé zdroje pražského strukturalismu – ruský formalismus, Karl Buhler, Edmund Husserl   d.       Vhled do myšlení kodaňské školy – Louis Hjelmslev jako myšlenkový následovník F. de Saussura, kritika Kurzu obecné lingvistiky, srovnání s pražským pojetím

3.       Americký pragmatismus   a.       Sémiotika Ch. S. Peirce a její filosofické základy, specifika analýzy znaku a významu, celkový dopad Peircova myšlení na evropskou sémiotiku   b.       Ch. Morris – systematizace projektu vědy o znaku, proměny jejího dělení na syntaktiku, sémantiku a pragmatiku, úskalí a vliv   c.       Americká lingvistika a její nenápadný vliv na teorii znaku – E. Sapir, L. Bloomfield

4.       Dvě britské teorie             a.       Analýza symbolu a otázka po významu - I. A. Richards, C. K. Ogden: The Meaning of Meaning   b.       Pojetí významu z hlediska přirozeného jazyka – J. L. Austin: Jak udělat něco slovy     PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: Aktivní účast v kurzu a závěrečná esej formou klauzurní práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje s moderními teoriemi znaku a tím poskytuje nezbytný základ pro úvahy z oblasti teorie literatury. Je tedy jakýmsi úvodem do sémiotiky. Za východisko si bere okamžik, kdy se úvahy o podstatě (jazykové) komunikace začaly vydělovat od ostatních disciplín a začal být formulován požadavek na samostatnou vědu o znacích a znakovém chování.

Pomocí vhledů do teorií na obou stranách Atlantiku se pokouší zmapovat moment, kdy se otázka jazyka stala jedním z ústředních témat 20. století. Nezbytnou součástí této cesty je i vhled do zrození strukturalismu a obeznámení s jeho různými podobami.

Kurz je jednosemestrální a je koncipován jako orientace po základech, věnuje se tudíž především myšlenkovým systémům první poloviny 20. století.