Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Dialects in the Post-Soviet Space

Class at Faculty of Arts |
ABO700189

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se koná v místnosti č. 409. 28. ledna 2020 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 1. Úvodní přednáška: Čeština v zahraničí (dr. R.

Dittmann). 2. České vystěhovalectví na území býv. ruského impéria: Volyň, Bělorusko, jihozápadní Ukrajina, Besarábie (Moldávie), Tauridská gubernie a jihovýchodní Ukrajina (Čechohrad), severní Kavkaz, západní Sibiř a Kazachstán (historický přehled). 29. ledna 2020 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 4. Nářeční variety severovýchodočeské provenience od Ukrajiny po Kazachstán, jejich společné rysy a specifika.

Poslech a rozbor nahrávek z Oděské a Záporožské oblasti Ukrajiny a z okr. Cahul v Moldávii. 3.

Rozrůznění českých variet na severním Kavkaze. Nářečí jihozápadočeské provenience v okolí Anapy, Novorossijsku a Gelendžiku a severovýchodočeské ostrůvky v Anastasijevce u Tuapse a v Mamacevu u Majkopu v Adygeji.

Poslech a rozbor nahrávek. 30. ledna 2020 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 5. České nářečí na západní Sibiři (Omská oblast), jeho původ a vztah k čechohradskému nářečí na východní Ukrajině. Poslech a rozbor nahrávek západosibiřské češtiny v konfrontaci s čechohradskou a dalšími ukrajinskými varietami češtiny. 6.

Zkouška přepisu, zpětná vazba k přepisu. do 7. února: odevzdání min. 5 normostran přepsaných náhravek. do 14. února: vyhodnocení přepisu vedoucím semináře, udělení zápočtu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je zapojit studenty do projektu na zpracovávání bohatého materiálu autentických zvukových nahrávek nářečí, jež se v různé míře udržují v několika enklávách na území bývalého Ruského impéria a SSSR. Jedná se o záznamy mluvy potomků českých přestěhovalců žijících na černomořském pobřeží severního Kavkazu a na Sibiři v

Ruské federaci, ale také na Ukrajině. V rámci přednášek budou probrány hlavní fonetické, morfologické a lexikální rysy typické pro výchozí dialekty v oblastech, odkud ve druhé polovině 19. století směřovaly do carského Ruska vlny migrace především z východních a zčásti také jižních Čech, které jsou v těchto izolovaných enklávách dodnes zachovány. Současně budou charakterizovány změny, jichž česká nářečí doznala v situaci stálého kontaktu s ruštinou a ukrajinštinou, popř. se smíšenými jazykovými útvary rozšířenými v nové vlasti přestěhovalců. Na seminářích i samostatně mají studenti pracovat s nahrávkami nářečních promluv a pořizovat jejich fonetický přepis v programu

Word, a to v souladu s vžitými principy přepisu, v němž v případě potřeby budou dodatečně zaškoleni. Protože jde o záznamy smíšených česko-ruských promluv zrcadlících některé obecné zákonitosti etnojazykových a etnokulturních procesů a zároveň významné etapy historie 20. století ve východoevropském prostoru, seminář by mohl oslovit jak studenty bohemistiky, tak rusistiky se zájmem nejen o českou dialektologii, ale také o sociolingvistiku či dějiny východní Evropy.