Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Gesture in Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO700203

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Gestikulace a její význam. Multimodální přístup k jazyku.

2. Gestikulace: typy gest a jejich fáze.

3. Anotace gest. Základy práce s ELANem.

4. Případová studie - korpusový výzkum souvýskytu vybrané jazykové konstrukce a gesta. Plán výzkumu.

5. Anotace dat.

6. Vyhodnocení a interpretace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se projektově zaměřený seminář, který nejprve představí výzkumné téma vztahu jazyka a gestikulace a základní poznatky, k nimž dosud lingvistika při výzkumu tohoto jevu dospěla. Cílem semináře je realizovat konkrétní případovou studii zaměřenou na češtinu, jež se bude soustředit na systematičnost (konvencionalizaci) vztahu mezi gestem a řečovým signálem ve spontánních mluvených interakcích rodilých českých mluvčích.

V projektové části si účastníci semináře nejprve osvojí základní práci s ELANem, poté společně formulují výzkumnou otázku a plán výzkumu a s pomocí dostupných multimodálních dat výzkum realizují (data anotují, vyhodnotí a interpretují).