Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Analysis for Teachers

Class at Faculty of Arts |
ABO700229

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři se budeme nejprve zabývat komplexním rozborem a interpretací českých textů. Studenti budou na praktických cvičeních zlepšovat své schopnosti nacházet v textu určité jazykové jevy, lingvisticky analyzovat žákovské výstupy a připravovat vhodná cvičení ke konkrétním lingvistickým tématům, učit se formulovat otázky k textům, ale zejména jazykové jevy z různých rovin analyzovat, zařazovat a zobecňovat.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je podkladem pro praxi budoucích učitelek a učitelů češtiny na ZŠ a SŠ. Účastníci si pomocí rozborů a interpretací textů procvičí svou schopnost rozeznat, analyzovat, systematizovat a zobecnit jazykové jevy, vyvozovat z jejich užití něco o textu, v němž se vyskytují, a vhodně je včlenit do učiva češtiny. Pozornost je věnována též žákovským slohovým pracím a tvorbě testových úloh.

Study programmes