Charles Explorer logo
🇬🇧

Proper Names in Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO700235

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Teoretické aspekty vlastních jmen, obecná onomastická teorie, terminologie

2. Toponyma 1 – místní jména

3. Toponyma 2 – pomístní jména

4. Toponyma 3 – urbanonyma

5. Antroponyma 1 – rodná jména

6. Antroponyma 2 – hypokoristika, přezdívky

7. Antroponyma 3 – příjmení

8. Chrématonyma

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář podává úvod do onomastiky – nauky o vlastních jménech. Pozornost je věnována teoretickým aspektům proprií, terminologickým otázkám, dále pak jednotlivým kategoriím vlastních jmen s hlavním důrazem na toponyma a antroponyma.