Charles Explorer logo
🇬🇧

Prague linguistic circle

Class at Faculty of Arts |
ABO700255

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. „Vnější“ historie pražské školy I. Založení PLK, počáteční období, Teze PLK (PhDr.

Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr.

Petr Mareš, CSc,). (1. 10. 2018)   2. „Vnější“ historie pražské školy II. Klasické období (30. a 40. léta).

Organizační síť a korespondenční struktura PLK (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof.

PhDr. Petr Mareš, CSc., doc.

RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.). (8. 10. 2018)   3.

Osobnosti pražské školy (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof.

PhDr. Petr Mareš, CSc,). (15. 10. 2018)   4.

Teoretická báze a základní pojmosloví pražské školy. Struktura, langue a parole, asymetrický dualismus jazykového znaku, pojetí funkce( PhDr.

Robert Dittmann, Ph.D., prof. PhDr.

Petr Mareš, CSc,). (22. 10. 2018)   5. Základní pojmy fonologie.

Foném, opozice, korelace. Morfoném.

Problematika psaného jazyka (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof.

PhDr. Petr Mareš, CSc,). (29. 10. 2018)   6.

Strukturální přístup k morfologii a syntaxi. Teorie pádů.

Sémiologická teorie věty. Koncept promluvy.

Aktuální členění větné (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., prof.

PhDr. Petr Mareš, CSc,). (5. 11. 2018)   7.

Jazyková kultura. Úzus – norma – kodifikace. Spisovný jazyk, problém tzv. hovorové češtiny, obecná čeština.

Dialektologie. Funkční jazyky a funkční styly (prof.

PhDr. Petr Mareš, CSc,). (12. 11. 2018)   8.

Koncept jazykového svazu. Jazyková typologie.

Strukturální přístupy v diachronní lingvistice (PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.). (19. 11. 2018)   9.

Estetická funkce, její založení a princip (Mgr, Josef Šebek, Ph.D.). (26. 11. 2018)   10. „Ostranenie“: Ruské impulzy v estetice PLK (doc. Mgr.

Libuše Heczková, Ph.D.). (3. 12. 2018)   11. Literárněvědný strukturalismus v interdisciplinárním přesahu (strukturální estetika ve vztahu k dramatickému textu, výtvarnému umění, filmu či architektuře) (doc.

Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.). (10. 12. 2018)   12.

Sémantické gesto: Pojem pro jednotlivé dílo, anebo i pro vyšší celky? (prof. PhDr.

Petr A. Bílek, CSc.). (17. 12. 2018)   13.

Koncept smyslu uměleckého díla u Jana Mukařovského (prof. PhDr.

Petr A. Bilek, CSc.). (7. 1. 2019)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je věnován historii pražské lingvistické školy v jejím klasickém období, reprezentovaném činností Pražského lingvistického kroužku (1926–1948), obecným teoretickým přístupům pražské školy a jejím výzkumům jak v jednotlivých lingvistických disciplínách, tak i v literární vědě a estetice.