Charles Explorer logo
🇬🇧

New Historicism: Texts, Problems, Interpretations

Class at Faculty of Arts |
ABO700272

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy  

I. Úvod: pozice nového historismu v kontextu literární teorie a historie

II. Nový historismus Stephena Greenblatta: koncepty a interpretace

III. Praxe nového historismu: témata a problémy

IV. Nový historismus a „historismy“: kulturní materialismus, recepční estetika, poetika historického vyprávění

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Nový historismus byl významnou součástí obratu k historii, materialitě a otázkám moci a dominance, k němuž došlo v literární vědě posledních desetiletích minulého století. Jako způsob uvažování o (literárním) textu a interpretační metoda pak pronikl do literárněvědné praxe a jeho vliv trvá do současnosti.

Nový historismus zároveň otevírá klíčové otázky vztahu textu a sociálního kontextu, (re)konstrukce minulosti, vztahu přítomnosti a minulosti a osobní angažovanosti badatele/badatelky na jejich zkoumání. V semináři se zaměříme na teoretická východiska a základní pojmy nového historismu (moc, subverze, cirkulace společenské energie…), na jeho interpretační praxi i na to, jaké odpovědi dává na výše zmíněné obecné otázky historismu.

Budeme pracovat s texty jeho nejvýznamnějšího představitele Stephena Greenblatta i dalších autorů, jako jsou Catherine Gallagherová nebo Marjorie Garberová. V rámci obecných úvah o povaze historismu jej rovněž konfrontujeme s jinými směry (kulturní materialismus, recepční estetika, poetika historického narativu Haydena Whitea).

Součástí kurzu budou interpretační semináře, v nichž v kontextu novohistorického pohledu na literární text povedeme rozpravu nad konkrétními literárními díly.