Charles Explorer logo
🇬🇧

Mimesis: A Changing Concept

Class at Faculty of Arts |
ABO700273

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy  

I. Úvod

II. Mimésis v antické estetice a raném novověku (Platón, Aristotelés, Dubos)

III. Mimésis a/vs. realismus (teorie realismu 19. století, Auerbach, Barthes)

IV. Současné teorie mimésis: mimetická touha, mimésis a vyprávění (Girard, Ricoeur…)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Koncept mimésis se v jádru západního uvažování o literatuře a umění ocitl již antickém Řecku a po více než dva tisíce let byla mimésis považována za hlavní princip umění. V průběhu této doby ovšem pojem prošel četnými peripetiemi a byl naplňován velmi odlišnými významy.

Jeho bohatost je patrná už v dílech dvou stěžejních myslitelů rané etapy jeho vývoje – Platóna a Aristotela. V kurzu se soustředíme na některé zásadní body putování konceptu mimésis západním myšlením, a to vždy v nezbytném historickém kontextu.

Zaměříme se na chápání mimésis u zmíněných dvou filozofů a výběrově pak na raně novověká pojetí. V 19. století se mimésis – od romantické estetiky dále – dostalo konkurence v pojmech imaginace, exprese, estetické funkce ad., současně však byla revitalizována v pojetích literárního a uměleckého realismu (manifesty 19. století, Lukács…).

Kniha Ericha Auerbacha pak představuje jisté vyvrcholení tohoto směřování. Ve druhé polovině 20. století můžeme sledovat ústup konceptu mimésis a jeho nahrazení pojmy jako fikce či reprezentace; na druhou stranu se mimésis reinterpretována vrací jako ústřední součást několika významných filosofických a literárněteoretických koncepcí (Girard, Ricoeur...).

Seminář nemá za cíl představit soustavné dějiny pojmu mimésis, ale naznačit uzlové body jeho vývoje a živé, inspirativní teorie. Kurz zahrne rovněž interpretační semináře, v nichž budeme v kontextu pojmu mimésis pracovat s literárními texty od realismu po postmodernismus.