Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Baroque poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO700274

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

I. básnictví jako alegorická exegeze tzv. čtverého smyslu Písma a biblická parafráze

II. konceptuální poezie

III. duchovně sponsalistní skladby, interference sakrálního a profánního v barokní poezii

IV. ethos a pathos v barokní poezii

V. alamódní duchovní poezie

VI. locus amoenus, scalae Dei, přírodní idyla a tzv. přirozená teologie v barokní poezii   

VII. barokní básnická idyla  

VIII. duchovní ukolébavky a tzv. kolébkové písně

IX. pastorales sacrae – pastorální a bukolická poezie

X. obchůzkové koledy   

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Charakteristika kurzu:

Česká básnická tvorba 17. století, která dnes tvoří nezanedbatelnou součást českého literárního kánonu, sehrála v dějinách české literárněvědné barokologie výrazně inspirující roli: souvisí s ní zásadní pramenné objevy, iniciovala mnohé pozoruhodné ediční projekty, metodologicky inspirující studie i vášnivé diskuse a polemiky, a výrazně přispěla nejen k probuzení zájmu o české slovesné baroko, ale též k profilování samotné disciplíny (poměrně početná sekundární literatura věnovaná českému baroknímu básnictví umožňuje seznámit se s frekventovanými přístupy české literárněvědné barokistiky vůbec od jejího ustavení začátkem 30. let 20. století až do současnosti i s jejími nejvýraznějšími představiteli).

Těžištěm naší práce v semináři bude společná analýza a interpretace vybraných českých básnických skladeb 17. a počátku 18. století. Vzhledem k určení kurzu nejširšímu okruhu zájemců budeme pracovat především s novodobými edicemi, vzhledem k velkému rozsahu materiálu a různému stavu edičního zpřístupnění české barokní poezie bude výběr textů omezen pouze texty v češtině.

Kurz je koncipován tak, aby kromě seznámení s nejvýraznějšími básnickými osobnostmi a díly českého barokního básnictví nabídl úvod do dějin české barokní literatury a současně do historie bohemistické literárněvědné barokistiky, představil její základní metody a přístupy a poskytl základní orientaci ve vybraných aspektech českého literárního života 17. a první poloviny 18. století. Kromě možnosti reflektovat přínosy i slabá místa dosavadních čtení vybraných českých barokních básnických skladeb v konfrontaci s vlastní interpretací tak kurz nabídne rovněž malý úvod do dějin české literárněvědné barokistiky.