Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to formal semantics and pragmatics

Class at Faculty of Arts |
ABO700286

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus (tematický a více méně chronologický) význam věty, pravdivostní podmínky, teorie modelů objektový jazyk vs. metajazyk, denotace základní sémantické vztahy, hypo- a hyperonymie, vyplývání, polysémie, ambiguita základy teorie množin a výrokové logiky princip kompozicionality, predikátová logika význam jmenné fráze, reference vs. kvantifikace, generalizovaná kvantifikace interpretace zájmen, referenční vs. vázaná zájmena modelování významu pomocí funkcí, lambda-notace

úrovně významu, tvrzení vs. presupozice

Griceovy konverzační maximy, konverzační implikatury interakce doslovného a konverzačního významu formální sémantika/pragmatika a experimentální metody

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je vstupem do lingvistické disciplíny nazývané formální sémantika (a formální pragmatika), která vznikla zhruba před půlstoletím aplikací analytickofilozofických a logických metod na přirozený jazyk. Cílem semináře je, aby studenti byli schopni aplikovat základní nástroje formální sémantiky při analýze jazyka a aby porozuměli jednodušší formálněsémantické literatuře.

Začneme u fundamentálních konceptů jako je význam věty, pravda, pravdivostní podmínky, denotace, vyplývání či princip kompozicionality. Procvičíme se v základech teorie množin, výrokové a predikátové logiky, což jsou nástroje, z nichž formální sémantika čerpá.

Od začátku budeme pracovat s jednoduchým jazykovým materiálem a zaměříme se na charakteristiku významu věty i větných členů - subjektu, predikátu, objektu či atributu - a na to, jak komplexní významy vznikají z jednoduchých. V rámci sémantiky jmenné fráze probereme problematiku reference a kvantifikace.

Přístupnou formou si také ukážeme, jak lze formulovat význam pomocí matematických funkcí a vysvětlíme a procvičíme si tzv. lambda-notaci, na niž se spoléhá většina literatury. V rámci pragmatiky se zaměříme na presupozici, na Griceovy konverzační maximy a jejich aplikaci v rámci tzv. neo-Griceiánské formální pragmatiky.

Ukážeme si rozdíl mezi různými typy inferencí - sémantickým vyplýváním, presupozicí a konverzační implikaturou a také to, jak konverzační principy ovlivňují základní význam jazykových výrazů. Na závěr si ukážeme, jak lze formálněsémantické teorie testovat pomocí moderních kvantitativních a experimentálních metod.

Study programmes