Charles Explorer logo
🇬🇧

Human Wonders. Medieval Miracle Stories

Class at Faculty of Arts |
ABO700309

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Aktualizovaný sylabus k 5. 3. 2020.

(1) Předběžný úvod, obecná fenomenologie zázraku.

(2) Zázraky v hebrejské Bibli a Starém zákoně – Gn, Ex, 1 a 2Kr.

(3) Novozákonní zázraky – L, J, Sk

(4) Test z biblického korpusu. Koncepce zázraku ve středověku

(5) Panovníci a preláti. Zázrak, moc a limity moci.

(6) Poutníci, lidé na cestě a na okraji. Zázrak a místo.

(7) Rytíř a dáma. Konkurence posvátného a světského.

(8) Řeholníci a řeholnice. Neřesti a pokušení.

(9) Kazatelé a intelektuálové. Reflexe a pastorační užití zázraků.

(10) Měšťané. Zázrak a peněžní ekonomika, obchod.

(11) Sedláci, zvířata a nelidští aktéři.

(12) Židé a heretici – cizinci uvnitř hradeb.

(13) Muslimové a pohané – cizinci vně.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Intenzivní interpretační seminář se zaměří na různá vyprávění o zázracích ve středověké literatuře jako na narativy, které tvoří svět a propůjčují mu hierarchický řád. Tímto prizmatem pohlédneme na tehdejší literární pole a jeho aktéry – kněží, rytíře, ženy i muže, kacíře, pohany a Židy.

Základní korpus pro seminární práci budou tvořit exemplární texty ze sbírek Caesaria z Heisterbachu, Jakuba de Voragine či Alfonse X. Učeného.

Všechny texty budou k dispozici v českém překladu. Díky tomu (a díky univerzálnímu charakteru probíraných textů) může předmět snadno sloužit rovněž jako obecnější úvod do středověké literatury západní a střední Evropy.