Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Lyrics of Bohemian Lands

Class at Faculty of Arts |
ABO700313

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy kurzu:

I. tropování ve staročeské hymnografii a veršované slovesnosti    a) nejstarší bohemikální kyriamina b) roramina a další typy tropovaného chorálu c) glosující písně  

II. staročeské písňové a veršované alegorese a tzv. čtverý smysl Písma

III. interference sakrálního a profánního ve staročeské hymnografii a) duchovně sponsalistní písně  b) kurtoazie ve staročeské hymnografii 

IV. performativní potenciál staročeské hymnografie a) písně k pobožnosti vánoční kolébky   b) plankty

Výběr konrétních textů bude oznámen na začátku kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Těžištěm seminárních setkání bude společný pokus o literárněhistoricky ukotvenou interpretaci lyrických (převážně písňových) textů, jejichž výběr byl podřízen kritériu časovému (prameny 14. a 15. století), žánrovému (hymnografie) a jazykovému (čeština). I přes tato radikální (a umělá) omezení, jež ostatně budeme zároveň nuceni ve všech zmiňovaných aspektech často překračovat, máme k dispozici textový korpus nejen poměrně početně bohatý (hymnografie patří k materiálově nejbohatěji dochované části staročeského písemnictví), ale též z literárního a poetologického hlediska velmi rozmanitý. U části bohemikální hymnografické tvorby, a to zejména té, která v oné době plnila prestižní společenské funkce, se nadto dochovaly zajímavé doklady o podobách i proměnách její recepce.

Vybrané texty k interpretaci nám zároveň poskytnou prostor k zamýšlení se nad některými obecnějšími otázkami medievistické literární historie, např. oralita a skripturalita staročeské hymnografie, (pozdně) středověké praxe produkce a recepce textu, vztah literárního jazyka a funkce textu (jazykové transfery bohemikální písňové lyriky vrcholného a pozdního středověku), textová a hudební fluidita vs. stabilita ve staročeské hymnografii. Současně se budeme u jednotlivých textů vybraných k seminárním sezením seznamovat s již existujícími interpretačními návrhy a reflektovat jejich silné i slabé momenty. Seminář je tedy koncipován rovněž jako uvedení do české medievistické literární historie a filologie a nabízí seznámení s jejími (vybranými) vlivnými představiteli a metodologickými přístupy.