Charles Explorer logo
🇬🇧

The early prose of Karel and Josef Čapek: on the poetic of the Czech pre-war avant-garde

Class at Faculty of Arts |
ABO700318

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rané dílo bří Čapků : k poetice a estetice modernistické prózy  

Vyučuje:

Doc.PhDr. Petr Málek, CSc.  

V rozvrhu na letní semestr 2020

Pátek 10:50-12:20  

Forma:

Forma kurzu: volitelný seminář, 1 semestr – předmět je určen magistrům a pokročilým bakalářům  

Charakteristika kurzu:  

      Počátky společné literární tvorby bratří Čapků stojí ve znamení skupiny Almanach na rok 1914, přičemž jejich oba společné povídkové soubory Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) a Krakonošova zahrada (1918) představují uměleckou reakci na dobové literární směry a umělecké ismy (secese, dekadence, novoromantismus). Po tomto společném startu se oba bratři vydali svou vlastní literární cestou: v roce 1917 publikuje Karel povídkovou knihu Boží muka, Josef knihu Lelio. Seminář se soustředí na literárněhistorické problémy vážící se k proměnám vypravěče a vyprávění v beletristickém díle obou autorů v kontextu/rámci literatury moderny i jejích klíčových fenoménů: krize subjektu, krize poznání a krize jazyka, tematizace psaní, sebekonstrukce já v procesu vyprávění/psaní. Pozornost bude věnována otázkám vztahu knihy Boží muka k estetice historické avantgardy, k civilizačně kritickým koncepcím a k filozofii pragmatismu, jakož i Čapkově reflexi a originálnímu přehodnocení detektivního žánru. Analýza knihy Lelio se soustředí mj. na expresionistické rysy vybraných próz (s přihlédnutím k vztahu k autorově malířské tvorbě), v nichž se v reakci na válečné dění zrcadlí krize idejí a hodnot, otřesená důvěra v lidský rozum a nezadržitelný civilizační pokrok a z toho plynoucí beznaděj. Zkušenost „velké války“, jež se promítla do obou povídkových souborů, nastoluje otázku vztahu mezi estetickou modernou a aporiemi procesů modernizace, které ve válečném konfliktu ukázaly své fatální konsekvence, i otázku hlubší souvislosti jak s procesy ztráty, nesdělitelnosti a negativity zkušenosti, tak s charakteristickými estetickými inovacemi, sahajícími ke kořenům literární moderny (raná romantika, Baudelaire): estetika ošklivosti a fragmentu, imaginace zla a destrukce, kritika jazyka, abstrakce apod. Podstatným rysem takto literárněhistoricky zaměřeného semináře bude i jeho rozměr komparatistický: vybrané prozaické texty bří Čapků budou analyzovány nejen v souvislosti s tvorbou dalších autorů české předválečné moderny, nýbrž rovněž v kontextu středoevropské moderny.  

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na semináři, včetně referátu, písemná práce (v rozsahu do 10 stran)  

Tematické okruhy: 1) Estetické proměny evropského modernismu: radikální změna paradigmatu na počátku 20. století a centrální problémy (středo)evropské moderny (krize subjektu, krize poznání a krize jazyka). 2) Předválečná avantgarda mezi symbolismem a avantgardou: polemika mezi K. Čapkem a F. X. Šaldou. 3) Almanach na rok 1914 4) Válka jako šokující zkušenost kolapsu okcidentálního racionalismu: od předválečného civilizačního optimismu ke kulturnímu pesimismu a kritice civilizace.   5) Boží muka: reflexe „krize a rozvratu všeho racionálního“ (K. Čapek). Estetická moderna jako kritický protihlas vůči racionalisticko-technickému modernismu. 6) Boží muka mezi druhy a žánry. Boží muka a) z perspektivy filozofie pragmatismu b) jako „metafyzická“ detektivka: kritická polemika s racionalistickým modelem světa tradiční detektivky. 7) Lelio: reprezentace (válečné) destrukce v literatuře moderny. Lelio jako expresionistická próza: spor(y) o expresionismus v české literatuře, literární kubo-expresionismus.    

Základní primární literatura:

Almanach na rok 1914 (ed. E. Gilk). Akropolis, Praha 2014.

Čapek, Josef: Beletrie 1. Živý plamen. Tři prózy. Podzim 1914. Chlapec. Lelio. Lakomec. Moc pověry. Gassirova loutna. Země mnoha jmen. Pro delfína. Stín kapradiny. Triáda, Praha 2011.

Čapek, Josef: Publicistika 2. Výtvarné eseje a kritiky 1905–1920. Triáda, Praha 2013.

Čapek, Karel/Čapek, Josef: Ze společné tvorby. Československý spisovatel, Praha 1982.

Čapek, Karel: Boží muka. Trapné povídky. Československý spisovatel, Praha 1981.

Čapek, Karel: Povídky z jedné a z druhé kapsy. Český spisovatel, Praha 1993.

Čapek, Karel: O umění a kultuře 1. Československý spisovatel, Praha 1984.

Dvojí osud. Dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910–1918 posílal své budoucí ženě Jarmile Pospíšilové (ed. J. Opelík). Odeon, Praha 1980.

Dyk, Viktor – Neumann, Stanislav Kostka – bratři Čapkové: Korespondence z let 1905–1918. Nakladatelství ČSAV, Praha 1962.

Hofmannsthal, Hugo von: Lucidor a jiné prózy. Slovart, Praha 1998.

Kafka, Franz: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života). Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1999.

Kafka, Franz: Povídky II (Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti). Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2003.

Weiner, Richard: Netečný divák a jiné prózy. Lítice. Škleb. Torst, Praha 1996.

Weiner, Richard: O umění a lidech. Z novinářské činnosti. Torst, Praha 2002.  

Sekundární literatura:

Benjamin, Walter: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979.

Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Oikoymenh, Praha 2009.

Beracková, Dáša: Kubismus v literatuře. In: Heslář české avantgardy. Estetické koncepce a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958 (eds. J. Vojvodík – J. Wiendl). Univerzita Karlova, Praha 2011.

Expresionismus a české umění 1905-1927 (usp. A. Pomajzlová – D. Mikulejská – J. Boublíková). Národní galerie, Praha 1994.

Fähnders, Walter: Avantgarde und Moderne 1890–1933. Metzler, Stuttgart 1998.

Gilk, Erik (ed.): Mezi modernou a avantgardou. Akropolis, Praha 2016.

Grebeníčková, Růžena: Expresionismus jako hnutí a směr. In: Kritický sborník XIV, 1994, č. 3, s. 9–18.

Goszcyńska, Joanna: Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století. In: Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. 82–89.

Hledání expresionistických poetik (ed. M. Bauer). České Budějovice 2006.

Chalupecký, Jindřich: Expresionisté. Torst, Praha 1992.

Ibler, Reinhard: Die entlarvte Kausalität. Zu einem Erzählmotiv bei Karel Čapek („Šlépěj“) und Richard Weiner („Prázdná židle“). In: Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 55, 1995/96, Heft 2, s. 325–342.

Jiroušek, Jan: Pragmatische Dimensionen in Karel Čapeks Boží muka. In: Kapitel aus der Poetik. Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde. Beiträge zum Internationalen Bohemistischen Symposium an der Universität Potsdam (hrsg. von B. Krehl und H. Schmid unter Mitwirkung von U. Hanus). München: Verlag Otto Sagner 2008, s. 31–51.

Jirsa, Tomáš: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře. Host, Brno 2016.

Kafka, Prag und der Erste Weltkrieg. Kafka, Prague and the First World War (hrsg. von / edited by M. Engel und R. Robertson). Königshausen&Neumann, Würzburg 2012

Kožmín, Zdeněk: Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků. Blok, Brno 1989.

Králík, Oldřich: První řada v díle Karla Čapka. Profil, Ostrava 1972.

Man, Paul de: Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (ed. V. Zuska). Karolinum, Praha 2003, s. 117-153.

Mareš, Petr: Styl, text, smysl (O slovesném díle Josefa  Čapka). Univerzita Karlova, Praha 1989.

Mravcová, Marie: Boží muka – východisko Čapkova tvořivého a přetvářivého usilování. Česká literatura 1999, č. 2, s. 162-183.

Mukařovský, Jan: Vývoj Čapkovy prózy. In J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 694-721.

Mukařovský, Jan: Významová výstavba a kompoziční osnova epiky Karla Čapka. In J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 738-762.

Opelík, Jiří: Josef Čapek. Melantrich, Praha 1981.

Opelík, Jiří: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek. Torst, Praha 2008.

Opelík, Jiří: Uklizený stůl aneb moje druhá knížka o Karlu Čapkovi a opět s jedním přívažkem o Josefovi. Torst, Praha 2016.

Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010.

Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění II. Oikoymenh, Praha 2002.

Slavík, Jaroslav, Opelík, Jiří: Josef Čapek. Torst, Praha 1996.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Československý spisovatel, Praha 1963.

Šlerka, Josef: „Karel Čapek – pragmatista a ironik”. Slovo a smysl I, 2005, č. 1, s. 124–139.

Uhle, Dorothea: Avantgarde, Zivilisationskritik und Pragmatismus in Karel Čapeks „Boží muka“. Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.

Vietta, Silvio: Die literarische Moderne. Metzler, Stuttgart 1992.

Vietta, Silvio – Kemper, Dirk (eds.): Ästhetische Moderne in Europa. Gru