Charles Explorer logo
🇬🇧

Orient in the European Literatures to the Beginning of 18th century

Class at Faculty of Arts |
ABO700323

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaná témata a primární texty k nim: 1. Antická představivost a neznámá Indie:

Arriános. Tažení Alexandra Velikého. Přeložil Jaromír Bělský. Praha: Svoboda, 1977. (zejména knihy V.-VII.)

Život Alexandra Velikého. In: Borecký, Bořivoj (ed.). Láska a válka. Praha: Odeon, 1971 (zejm. §§77-120, s. 274-307)

STRABÓN. Zeměpis, kniha XV. (nepublikovaný překlad, bude poskytnut pro účely semináře) 2. Podivné nestvůry a tajemná křesťanská království: mandevillův cestopis

ŠIMEK, František (ed.). Cestopis tzv. mandevilla. Praha: SNKLU 1963.

KNOBLOCH, Edgar (ed.). Putování k Mongolům. Praha: SNKLU, 1964. (Libovolný ze tří cestopisů, ideálně Cesta Viléma z Rubruku ke dvoru mangu-chána, nebo Ruy Gonzalese de Clavijo poselstvo k Tamerlánovi) 3. Tragické putování do neznámých zemí: odcizení a vykořeněnost evropských cestovatelů

LESNÝ, Vincenc (ed.). Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře. Praha : Slovanské nakladatelství, 1951.

BOXER, C.R. (ed.) Tragické námořní příběhy. Praha: Mladá fronta, 1978. (Libovolný ze tří obsažených textů) 4. Dobytí východu utváří národní identitu:

PINTO, Fernão Mendés. Putování. In: KULT, Luděk (ed.). Objevné cesty do Afriky a Asie. Praha: SNKLU, 1966.

CAMOES, Luíz de. Lusovci. Přebásnil Zdeněk Hampejs. Praha: SNKLHU, 1958. 5. Turci jako hrozba křesťanské Evropě:

VRATISLAV Z MITROVIC, Václav. Příhody. K vydání připravil Jiří Daňhelka. Praha: Československý spisovatel, 1950.

[resp. ed. Nedvídková, Milada. Praha: Československý spisovatel, 1976]

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ. Užitečná rozprava o vedení války s Turkem. Přeložila Marcela Slavíková. Praha: Academia, 2018. 6. Svatá země a Egypt, cíl evropských cestovatelů:

PREFÁT Z VLKÁNOVA, Oldřich. Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. (Vybrané části, zejm. popis vlastní cesty)

HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Putování, aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Svazek II.. Brno: Host, 2017. (Vybrané části II. dílu s popisy Egypta a cestování po něm)

[Příp. Al-Maqrízí, Taqíjuddín Ahmad. Popsání pozoruhodností Egypta. Přeložil Bronislav Ostřanský. Praha: Academia, 2012 (vybrané kapitoly).]

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se četbou původních textů, resp. úryvků z nich, pokusí nastínit základní tendence v evropském pojímání

Orientu v antice, středověku a raném novověku, tedy do počátku hnutí označovaného obvykle za orientální renesanci.

Orientován bude jak na českou, tak na evropskou literaturu a jeho těžiště bude spočívat zejména v období raného novověku, kdy se Evropa poprvé dostává do přímých kontaktů s Orientem (jak kvůli turecké expanzi, tak zámořským objevům v Africe a na Dálném východě).

Study programmes