Charles Explorer logo
🇬🇧

Jewish Topics and anti-Semitism in Czech Literature I

Class at Faculty of Arts |
ABO700332

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrhy témat v ZS

Obrazy Židů v české středověké literatuře: Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, Mastičkář. (Marlowe: Maltský žid; Shakespeare: Kupec benátský.)

Lenka Veselá-Prudková: Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha 2003.

Daniel Soukup (ed.): Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc 2013.  

Pražský pogrom 1389 očima Židů (Avigdor Kara) a české literatury (Jirásek)

Zpěvy zavržených, přel. Jiří Langer. Praha 1938, 1939, 1993, 2000. Nové překlady Pavel Sládek in Raši (1040–1105). Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (Praha 2012, s. 481–486)  a Jiřiny Šedinové in: Čítanka pro I. ročník gymnázií  (Praha 2001, s. 157–160)  a in: Daniel Soukup (ed.). Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů (Olomouuc 2013, s. 56–59).

Alois Jirásek: Mezi proudy II. Syn ohnivcův, I. až IX. kapitola.

Daniel Soukup: Latinské a české verše o pražském pogromu 1389. Česká literatura 60, 2012, s. 711–726.  

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Historia kratochvílná... Židé v knížkách lidového čtení a ve folkloru (pohádka bratří Grimmů Žid v trní).

Čeněk Zíbrt: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha 1895. Praha 1960.

České humanistické drama, ed.  Milan Kopecký. Praha 1986.

Grimmové, Jacob a Wilhelm: Pohádky, přel. Jitka Fučíková. Praha 1988.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 57-66)  

Romantické obrazy Židů: Máchovi Cikáni, Sabinovo Blouznění (Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš; Walter Scott: Ivanhoe)

Jan Podlešák: Židovské postavy v Máchových Cikánech. Židovská ročenka 5748, 1987/1988, s. 74–78.

Jindřich Toman: Israel/Asrael: Romantické téma; in: O Karlu Poláčkovi a jiných; ed. Jaroslav Kolár. Boskovice 1995, s. 201-206.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 15-28)  

Siegfried Kapper, jeho České listy a jejich kontroverzní ohlas

Jindřich Toman: "Příběh podané ruky" (Kapper a Havlíček); Židovská ročenka 5772/2011-2012, s. 69-85.

Václav Petrbok: "Však my se sami dost dovedeme milovati". Znovu o česko-židovsko-německé "revolučnosti" v letech 1843-1847"; Slovo a smysl VIII, 2011, č. 16, s. 95-105.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 83-113)  

Jan Neruda jako antisemita?

Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Eds. Michal Frankl, Jindřich Toman. Praha 2012.

Jiří Homoláč: Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky; Česká literatura LI, 2013, č. 5, s. 719-768.  

Negativní obrazy venkovského Žida (Josef Holeček, Vilém Mrštík, Petr Bezruč, Jakub Deml, Božena Benešová)

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno 1923.

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II. Od Jaroslava Vrchlického do doby přítomné. Brno1930.

Jiří Holý: Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha 2016, s. 23-70.  

Venkovští Židé židovskýma očima: prózy Vojtěcha Rakouse

Mojmír Otruba: „Vojtěch Rakous“; in: Vojtěch Rakous: Vojkovičtí a přespolní. Praha 1986, s. 7–13

Helena Krejčová: „Vojtěch Rakous“; in: Leo Pavlát (ed.): Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století Praha 2000-, s. 10–25.

Štěpán Balík: Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha 2016, s. 185-196..

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude zabývat tématem židovství v české literatuře od Kosmovy kroniky po 20. století. Je první částí dvousemestrového kurzu.