Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to generative syntax

Class at Faculty of Arts |
ABO700336

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Syntaktická víceznačnost

Generalizace a syntaktická pravidla

Syntaktické fráze (složky, konstituenty) a jejich diagnostika

Verbum a verbální fráze (VP), pomocná a modální slovesa

Komplement (objekt) a adjunkt (adverbiále)

Nominální fráze (NP)

Zobecnění frázové struktury (X-bar struktura)

Frázová struktura věty, inflekční fráze (IP), pomocná slovesa, verbální flexe, pohyb slovesa

Lexikální (V) vs. funkční kategorie (I)

Tematické vztahy (valence) vs. gramatické vztahy (shoda)

Syntaktické pozice subjektu

Levá periferie věty, komplementizérová fráze (CP)

Doplňovací otázky, vztažné věty, vytýkací konstrukce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz poskytne úvod do základů generativní syntaxe a současně ukáže, jak "uvažovat syntakticky", tj. jak používat empirické argumenty k tvorbě hypotéz o (morfo)syntaktické struktuře slov, frází a vět. Kurzem nás provede kniha Liliane Haegeman(ové) Thinking syntactically.

Haegeman(ová) se soustředí především na analýzu angličtiny, my si však ukážeme, jak lze probírané analýzy a koncepty aplikovat na český materiál. Probereme fundamentální koncepty jako jsou frázová (složková, konstituenční) struktura, syntaktická víceznačnost, struktura verbální a nominální fráze, struktura věty, rozdíl mezi argumentem (komplementem, objektem) a adjunktem (adverbiále), tematické vztahy (valence), gramatické vztahy (shoda), syntaktický pohyb.

Cílem kurzu je, aby studenti byli schopni jednak porozumět jednodušší generativní literatuře a argumentaci a jednak aplikovat nabyté dovednosti při syntaktické analýze.

Study programmes