Charles Explorer logo
🇬🇧

First- and Second-Language Speech Acquisition

Class at Faculty of Arts |
ABO700337

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz postupně pokryje následující témata:

-       Zvuková stránka jazyka, (rekapitulace) úvod(u) do řečové komunikace

-       Rané osvojování mateřského jazyka: průběh, mechanismy, výsledky

-       Adaptace řečové roviny mateřského jazyka v dospělosti

-       Osvojování si cizího jazyka: průběh, mechanismy, faktory ovlivňující stupeň osvojení

-       Atypický vývoj, cizinecký přízvuk

-       Metody řečového tréninku a výuky v cizím jazyce, percepce, produkce

-       Empirické měření fonetické a fonologické akvizice: behaviorální a neurozobrazovací metody

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka se zaměřuje na osvojování řečové roviny mateřského jazyka dětmi a cizího jazyka převážně dospělými uživateli jazyka. Seznámíme se s mechanismy, procesy a výsledky řečového učení v mateřském a cizím jazyce, srovnáme je a probereme jejich podobnosti a odlišnosti.

V první části kurzu bude kladen důraz na pochopení problematiky učení se rodné versus cizí řeči a na srovnání jazykového učení v různých fázích života. Probereme metody typicky využívané k měření míry řečových kompetencí u dětí a dospělých.

V druhé části kurzu prodiskutujeme některé důsledky nesprávného osvojení si řečové roviny (vývojové vady řeči, cizinecký přízvuk) a budeme se kriticky zamýšlet nad metodikou výuky (cizí i rodné) řeči.