Charles Explorer logo
🇬🇧

The word does things. Medieval literature in pragmatic perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO700341

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus a četba

Biblické pasáže lze číst např. na , ostatní bude k dispozici na níže uvedených odkazech či zde v SISu. 1 | 7. 10. 2020 | Úvod. O jaký přístup se pokoušíme, co tu chceme? 2 | 14. 10. 2020 | Vyznání a zaslíbení. ❶ Příběhy o Abrahamovi (Gn 11–23). ❷ Augustinova hermeneutická reflexe ve XII. knize Vyznání (Svatý Augustin, Vyznání, přel. Ondřej Koupil et al., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, s. 334–365). 3 | 21. 10. 2020 | Modlitba. ❶ Otčenáš (Mt 6 a L 11). ❷ Ranní modlitba z rukopisu Oxford, Bodleian Library, Ashmole 61.   4 | 4. 11. 2020 | Proroctví. ❶ Vyvolení Samuele (1Sam 1–3). ❷ Merlinova proroctví z Geoffreyho z Monmouthu (Geoffrey z Monmouthu, Dějiny britských králů, přel. Jana Fuksová, Praha: Argo, 2010, s. 115–126).   5 | 11. 11. 2020 | Epištola, kázání. ❶ Pavlova epištola Galatským (Ga). ❷ Tři kázání Jana Taulera (Jan Tauler, Propast k propasti volá, přel. Miloš Dostál a Martin Žemla, Praha: Krystal OP, 2003, s. 83–89, 102–115). 6 | 18. 11. 2020 | Zákoník, řehole, dekalog. ❶ Desatero a první sada dalších přikázání (Ex 20–21), blahoslavenství a obnovení zákona (Mt 5). ❷ Milencova zamilovanost, přikázání Boha lásky v Románu o Růži (Guillaume de Lorris, Román o Růži, přel. O. F. Babler, Praha: Odeon, 1977, s.70–103). 7 | 25. 11. 2020 | Dialogy mezi lidmi. ❶ Muzejní Mastičkář: . ❷ Několik trubadúrských dialogických písní (Přátelé, přiléhavý složím vers, přel. Josef Prokop a Jiří Holub, Praha: Argo, 2001, s. 70–78, 97–98, 101–104). 8 | 2. 12. 2020 | Přísahy, svědectví. ❶ Starozákonní (Dt 23,22–24; Iz 48) a novozákonní (Mt 5,33–37; Jk 5,12) pohled na přísahání. ❷ Štrasburské přísahy: . 9 | 9. 12. 2020 | Chvalozpěvy. ❶ Žalmové chvalozpěvy (např. Ž 34, 100 a 145). ❷ Úvodní písně a písně chval z Cantigas de Santa Maria (Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného, přel. Matouš Jaluška, Praha: FFUK, 2019, s. 93–97, 107, 122, 262–264). 10 | 16. 12. 2020 | Slovní magie a kletby. ❶ Husovo kázání o pokání a odpustcích z České postilly (s. 140–148). Knihu si stáhněte zde: https://archive.org/details/postilla00husj. ❷ Okcitánské čarování Tomida femina (William D. Paden – Frances F. Paden: Troubadour Poems from the South of France, Cambridge: D.S. Brewer, 2007, s. 15). ❸ Staroanglická metrická zaklínadla v ISu.  11 | 6. 1. 2021 | Závěrečná diskuse.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se zaměříme na to, jak středověké texty ze západní a střední Evropy pracují s pragmatickým aspektem slova v užším smyslu, tj. s tím, že pomocí slova lze "dělat věci", že slovo je někdy dělá "samo", vstupuje do situace a tu radikálně mění. Výchozím bodem se pro nás stane práce s křesťanskou tradicí, zejména s Biblí.

Z klasifikace promluv odehrávajících se mezi člověkem a Bohem či ďáblem i mezi lidmi navzájem pak vyjdeme při čtení pozdně antických středověkých děl – církevních otců (zejm. Augustina), vyprávění o zázracích, mystických textů i trubadúrské poezie.

Konkrétní výběr se bude do značné míry řídit preferencemi studentstva, každopádně se však (alespoň zběžně) seznámíme s poměrně širokou paletou žánrů či diskursů a seminář je tudíž vhodný i jako úvod do studia středověké literatury západokřesťanského okruhu. Všechny texty budou studentům k dispozici v českém a/nebo anglickém překladu.