Charles Explorer logo
🇬🇧

Categories of Literary Narrative

Class at Faculty of Arts |
ABO700342

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Naší teoretickou základnou bude systém načrtnutý v Rozpravě o vyprávění Gérarda Genetta (k dispozici v angličtině).  Ten bude také předmětem diskuse v posledních dvou seminářích společně s Proustovým Hledáním ztraceného času (vybrané úseky k četbě viz Moodle).

Organizace seminářů: každému textu budou věnovány dva semináře. Při prvním setkání podnikneme všichni (s asistencí referenta) pokud možno hloubkový rozbor daného textu (podle osnovy „Slepá mapa naratologického rozboru“, viz Moodle). Rozbor odevzdají předem všichni alespoň v základní podobě, úkolem referenta bude provést jej důsledně, vybrat pro ostatní vhodné ilustrativní ukázky a okomentovat realizaci a aktualizaci jednotlivých narativních kategorií. Dalším úkolem referenta bude podat vlastní, na sekundární literatuře nezávislou interpretaci zkoumaného díla.

V druhém semináři se budeme věnovat zvolenému teoretickému textu a jím předsatvované naratologické kategorii. Úkolem referenta bude aplikovat představený pojmový aparát na předchozí umělecký text, případně s možností takové aplikace polemizovat.  1. 10. Úvod. Pohled na text

G. Boccaccio,  Dekameron (VII, 2; I, 9)  8. 10.  Ch. de Laclos: Nebezpečné známosti 15. 10. Základní kategorie vyprávění

T. Todorov: "Kategorie literárního vyprávění“

G. Genette: "Introduction". Narrative Discourse, s. 25-32. Viz též česky, Rozprava o vyprávění, s. 304 - 310.   22. 10. H. de Balzac: Evženie Grandetová 29. 10. Problém narativního modu: Diegesis a mímesis

G. Genette: "Hranice vyprávění". In: Znak, struktura, vyprávění (P. Kyloušek (ed)., Brno : Host, 2007, s.

G. Genette: "Distance", "Narrative of Events" (In: Narrative Discourse, s.  161-169)

O. Sládek: "Tři typy mímesis"

A. Merenus: Nové hranice vyprávění aneb vypráví drama příběhy? In: Intermediální poetika příběhu, ÚČL AV ČR: Praha, 2011, s. 141-165.  5. 11.  G. Flaubert: Paní Bovaryová     12. 11. Řeči ve vyprávění

G. Genette: "Narrative of Words". In Narrative Disocurse, s. 169-185.

M. Lips: Le Style Indirect Libre. Paris, 1926.  

D. Lodge: 9 ("The Stream of Conciousness"), 10 ("Interior Monologue")

Srov též: R. Scholes - R. Kellogg: "Postava ve vyprávěníí". In: Povaha vyprávění, s. 158-202.  19. 11. Fokalizace

G. Genette: "Perspectives" "Focalisations" In Narrative Discourse, s. 185-211.  srov. R. Barthes: "Úvod do strukturální analýzy vyprávění". In: Kyloušek (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002, s. 9-43. následná debata:  srov. M. Balová: "Fokalizace", anglicky In: Narratology, p. 100 - 115. 

S. Rimmonová - Kenanová: "Text: fokalizace". In s. Poetika vyprávění, Brno: Host, 2001, s. 78-92. 

R. Scholes - R. Kellogg: "Hledisko ve vyprávění". In: Povaha vyprávění, s. 235-275.    26. 11. G. de Nerval: Sylvie;  Narativní instance

Genette, G.: „Voice“ in Narrative Discourse, s. 212–263.  srov. K. F. Stanzel: "Revidovaná verze typických vyprávěcích situací". In: Teorie vyprávění, s. 63-99. 3. 12. M. Proust: Hledání ztraceného času I. - Svět Swannových 10. 12. L. Spitzer: Ke stylu Marcela Prousta 17. 12. M. Proust: Hledání ztraceného času VII. - Čas znovu nalezený (úryvky)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je de facto seminářem k přednášce z naratologie. Jeho náplní bude komplexní naratologický rozbor vybraných děl světové literatury a jeho konfrontace s vybraným teoretickým textem.

Cílem je revize a promýšlení základních pojmů teorie vyprávění, jako je narativita, čas ve vyprávění, subjekty vně a uvnitř textu, postavy a jejich charakterizace, realizace řečí a stylistická výstavba. V letním semestru na seminář navazuje kurz „Kategorie televizního vyprávění“.