Charles Explorer logo
🇬🇧

Analyses of the Ways of Writing Literary Textbooks for Elementary and High Schools

Class at Faculty of Arts |
ABO700347

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Blok témat: výukové příručky

Metody a použití učebních pomůcek

Vizuální znázornění nevizuálních informací

Kritéria hodnocení učebnic

Další média a zpracování příruček

Historie učebnic a čítanek k výuce literatury

Blok témat: literární historie

Psaní / vyprávění a uspořádání literární historie

Role národních literatur

Literární kánon a výběr učiva

Obraz autora

Blok témat: literární teorie

Mezi analýzou a interpretací

Interpretační práce s textem: úryvky a otázky

Nástroje a pojmy literární teorie a analýzy

Blok témat: didaktika literatury

Přístupy k výuce literatury

Hodnocení kvality úloh a jejich konstrukce

Příručky jako asistenti četby a přípravy na maturitní zkoušku

Tvůrčí psaní – prostředek a cíl literární výchovy

Samostatná závěrečná práce:

Komplexní analýza učebnic  

Celkové získané způsobilosti:

Student prohloubil své schopnosti vztahovat teoretické problémy literární vědy na výukovou praxi.

Student dokáže samostatně posuzovat funkčnost učebnic literatury, čítanek a dalších příruček z hlediska literární historie, teorie a didaktiky i svých vlastních potenciálních učitelských preferencí.

Student se orientuje v produkci literárních příruček mezi lety 1990 a 2010, zná příručky novější, má přehled o vývoji příruček v průběhu 20. století.  

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV.   

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je nabízen mezi povinně volitelnými semináři jako jeden z nástrojů, jimiž student může a) prohlubovat a ucelovat získané kompetence didaktiky literatury, b) zkoušet jejich aplikaci na materiál, který je součástí výukové praxe a c) celkově tak podpořit dovednosti potřebné k absolvování jiných, povinných i povinně volitelných kurzů (např. Didaktika literatury, Metody literární teorie pro učitele, Praxe průběžná I., Praxe průběžná II., Praxe souvislá a Úvodní náslechová praxe). Účastníci by měli pomocí analýz konkrétních učebnic či jiných příruček (z hlediska jednotlivých vymezených tematických okruhů literární historie, literární teorie i didaktiky literatury) získávat nejen aparát ke svému budoucímu učitelskému posouzení kterékoliv učebnice, ale také přehled o současné nabídce a historii psaní českých příruček k výuce literatury.