Charles Explorer logo
🇬🇧

Daniela Hodrová: Between Theory and Fiction

Class at Faculty of Arts |
ABO700353

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se zaměří na dílo teoretičky a prozaičky Daniely Hodrové. Reflektovány budou oba póly jejího díla, tedy jak práce teoretické, tak romány. Osou semináře bude hledání styčných bodů a možných spojnic mezi oběma póly, se snahou vyhnout se zjednodušujícímu vnímání románů Hodrové coby ilustrací jejích teoretických východisek a naopak. Klíčové budou především následující oblasti: specifika jejího pojetí prostoru (zejm. města), vztah textu a prostoru (resp. prostorový aspekt textové struktury), intertextovost a pojetí textu obecně (výstavba narativní struktury, pozice autora atd). Pro nastínění kontextu se stručně dotkneme také souvisejících teorií prostoru jiných autorů (Lotman, Bachelard, Ryanová aj.), ovšem těžiště bude v pracích D. Hodrové.

AKTUALIZACE VZHLEDEM K DISTANČNÍ VÝUCE: Podmínkou zápočtu (atestu) je plnohodnotná aktivita v semináři, průběžné plnění dílčích úkolů, a to buď přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby. Podrobnější informace budou doplněny podle aktuální situace.