Charles Explorer logo
🇬🇧

Typology of Language Change

Class at Faculty of Arts |
ABO700399

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Synchronní a diachronní typologie. Saussurovská dichotomie. Dynamická vs. statická typologie. Využitelnost synchronní typologie v diachronní lingvistice. Dějiny typologického uvažování v indoevropeistice.

2. Motivace jazykové změny. Proces učení jazyka. Fixace jazykové změny. Adstráty, substráty, sociolingvistické motivy.

3. Pravidelnost jazykové změny. Procesy analogické, metanalýza, lidová etymologie, sporadická změna, archaismus a inovace.

4. Motivy vnitřní (systémové) a vnější (mechanické, percepční atd.).

5. Základní typy jazykových změn (vznik, zánik, interakce jazykových entit a rysů).

6. Změny vokalismu (systémové i dané prostředím). Typy systémů, implikace výskytu, příznakovost.

7. Změny konsonantismu (systémové i dané prostředím) Typy systémů, implikace výskytu, příznakovost.

8. Prosodické změny (tón, přízvuk, redukce, synkopy, slabika, náhradní dloužení, anaptyxe).

9. Implikace fonologických změn pro vyšší jazykové jednotky

10. Změny morfofonologické, vznik morfofonologických alternací (ablaut).

11. Změny morfologické, gramatikalizace, univerbalizace atd.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se zabývá průběhem, motivací a typologií jazykové změny, zejména v plánu fonetickém a fonologickém. Hlavní důraz bude na vývoj indoevropských jazyků, s přihlédnutím k typologickým paralelám v dalších jazycích.

Smyslem přednášky je seznámit studenta s typickými změnami a jejich faktory ve více jazycích a zároveň uplatnit tyto znalosti v rekonstrukci ide. prajazyka.