Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialectology and Laguage Variation

Class at Faculty of Arts |
ABO700402

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášková témata

Dialektologie: 1) Jazyková variabilita zeměpisně: spis. č. jako nejunifikovanější jazyk s nejdelší spis. tradicí ze středoevr. prostoru (pragocentrismus spisovné češtiny: středočeské nářečí a obecná čeština); proč a jak studovat nářečí (vývoj nespoutaný kodifikací řešící různým způsobem táž/podobná systémová pnutí; bohatství národního jazyka; chronologie promítnutá do prostoru - vrstvení izoglos; nejstarší zjistitelný stav, historická dialektologie /gramotné elity produkující historické texty/ a zahraniční čeština jako cesta poznání starší mluvené češtiny); vznik nářečí (otázka kmenového osídlení, geneze dnešních nářečí - tradiční teritoriální dialekt jako projev jisté konstelace proměnných: kdy, kde, jak); milníky ve vývoji české dialektologie a současné projekty (projekt ČJA; Slovník nářečí českého jazyka; korpus Dialekt, aplikace Mapka); hlavní svazky izoglos - rozdělení českých nářečí v širším smyslu, jazykové kontinuum a problémy s vymezením nářečních hranic; moravská čeština 2)-6) Hlavní znaky českých nářečí v širším smyslu: středočeská skupina, jzč. skupina, svč. skupina atd. 7) Čeština v kontaktu s jinými jazyky; mikrojazyk laština, brněnské hantec a emblematická funkce nářečí, stylizace nářečí ve filmu a beletrii

Variační sociolingvistika: 1) Podoby jazykové variace 2) Metody výzkumu jazykové variace 3) Typy přepisu, transkripční nástroje 4) Proměnné ve variační sociolingvistice 5) Variace na různých jazykových rovinách 6) Limity variační sociolingvistiky 7) Dialektometrie

Cvičení k dialektologii - jádrem je rozbor audioukázek a transkripcí jednotlivých nářečních skupin: 1. Středočeská nářečí, obecná čeština, historické dialektismy 2. Jihozápadočeská nářečí. 3. Severovýchodočeská nářečí. 4. Českomoravská a středomoravská nářečí. 5. Východomoravská nářečí. 6. Slezskomoravská nářečí a česko-polský smíšený pruh. 7. Čeština v zahraničí a kontakt s jinými jazyky na českém území

Cvičení k variační sociolingvistice 1. Kvantitativní prezentace dat v publikovaných výzkumech 2. Transkripce v programu ELAN 3. Stylová variace 4. Sociální variace 5. Korpusová data

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na problematiku jazykové variace češtiny, a to jak z hlediska dialektologického, tak z hlediska variačně sociolingvistického. Studenti se seznámí s dosavadními poznatky o českých a moravských nářečích a o městské mluvě a s metodami dialektologického a variačně sociolingvistického výzkumu.

Pozornost bude věnována rovněž zpracování materiálu, zejména pak transkripci. Součástí kurzu bude práce na společné výzkumné sondě.