Charles Explorer logo
🇬🇧

Research in the Field of L1 and L2 Teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO700435

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován problematice výzkumu češtiny jako prvního jazyka dětí a mládeže ve školním věku (L1) a češtiny nerodilých mluvčích (češtiny jako mezijazyka, L2) a výzkumu jazykového vyučování L1 a L2. Studenti se na základě odborné literatury (formou samostudia) a prezentací na semináři seznámí s některými význačnými směry výzkumu a provedou sami malou výzkumnou sondu takového typu a rozsahu, který je v měřítku semináře a při jeho časové dotaci proveditelný.

Zaměření výzkumu je vedeno zároveň zřetelem k jeho potenciální využitelnosti v didaktické praxi.