Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Discourse Analysis and Minority Rights

Class at Faculty of Arts |
ABO700441

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Týden 1: 18.2.             Co je kritická analýza diskurzu (CDA)

Úvod do předmětu, struktura předmětu.

Základy diskurzivních studií a CDA. Různé významy slov "diskurz", "žánr" a "text".  

Týden 2: 25.2.             Důležité pojmy

Kontext, intertextualita, rekontextualizace.  

Četba

Wodak 2008, in: Wodak & Krzyzanowski 2008

Wodak & Meyer 2009, in: Wodak & Meyer 2009  

Týden 3: 3.3.                Kritika a ideologie v CDA

Co je "kritického" na CDA? Habermas a Foucault.

Nástin DHA.  

Četba

Reisigl & Wodak 2009, in: Wodak & Meyer 2009, překlad M. Hořejší  

Týden 4: 10.3.             Různé přístupy v CDA a jejich představitelé

Sociokognitivní přístup (Teun A. van Dijk).

Korpusová lingvistika a CDA (Gerlinde Mautner).

Diskurz jako rekontextualizace společenské praxe (Theo van Leeuwen).

Dialekticko-relativní přístup (Norman Fairclough).  

Četba

Breeze 2011  

Týden 5: 17.3.             Diskurzivně-historický přístup

Ruth Wodak and Martin Reisigl.  

Četba

Lehečková & Hořejší 2015

Delanty, Wodak & Jones 2011  

Týden 6: 24.3.             Diskurz, rasismus a předsudky

Diskurzivní konstrukce sebe a ostatních.  

Četba

Reisigl & Wodak 2001, kapitola 2  

Týden 7: 31.3.             Analýza zákonodárství

Zákony ČR. Dokumenty práva EU. Mezinárodní právo.  

Četba

Titscher et al. 2000, kapitoly 1 a 2  

Týden 8: 7.4.                Analýza psaných médií

Srovnání rétoriky významných českých a britských novin.  

Četba

Mautner 2008, in: Wodak and Krzyzanowski 2008  

Týden 9: 14.4.             Zadání závěrečných prací  

Týden 10: 21.4.           Analýza mluvené řeči

Rozhlasové vysílání, rozhovory.  

Četba

Wodak & van Dijk 2000  

Týden 11: 28.4.           Analýza vizuálních médií

Komiks, karikatura, ilustrace.  

Četba

Kress & van Leeuwen 1996  

Týden 12: 5.5.             Multimodální analýza

Dokumentární filmy, televizní debaty.  

Četba            

Kress & van Leeuwen 2001

Machin 2007  

Týden 13: 12.5.           Shrnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kritická analýza diskurzu je způsob, jak vést výzkum ve společenských vědách se zaměřením na "diskurz", tedy na text v kontextu a na další sémiotické formy. Využívá současné teorie "diskurzu" ve společenských vědách, ale jde o krok dále než například sociologie, protože provádí podrobnou jazykovou, lingvistickou a sémiotickou analýzu.

Všechny přístupy kritické analýzy diskurzu spadají do tradice kritického společenskovědního výzkumu a jejich zásadními otázkami je vztah jazyka, moci a ideologie.