Charles Explorer logo
🇬🇧

Old literature as a part of the secondary education

Class at Faculty of Arts |
ABO700448

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

I. základní vzdělávací cíle a závazné pedagogické dokumenty pro střední školství (RVP, ŠVP)

II. specifika práce se „starým“ literárním textem; didaktická příprava „starého“, zejména staročeského textu a dalších typů literárního textu pro výuku „staré“ literatury (překlad, přebásnění, adaptace, ...)

III. příprava výukových materiálů podle vlastní volby a jejich interní i externí oponentura 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tzv. stará (předmoderní) literatura je dlouhodobě jednou z nejvíce problematických, neboť nejopomíjenějších a samými učiteli nejobávanějších oblastí ve výuce českého jazyka a literatury na všech typech středních škol (včetně škol humanitního zaměření). Přitom může být pro uvádění mladého, dospívajícího člověka do bohatého, vnitřně rozmanitého a mnohotvárného světa literatury a její dynamiky, pro poznávání specifik (literární) komunikace a (slovesného) umění a pro reflexi diachronní dimenze kultury a společnosti velmi cennou pomocnicí, neboť nabízí četné didaktické možnosti, které literatura novodobá, resp. současná poskytnout nemůže.

Stará literatura má tedy v literární (i jazykové) výuce jedinečné a nezastupitelné místo.