Charles Explorer logo
🇬🇧

The City as a metonymical Concept: Close-reading of Calvino's Invisible Cities

Class at Faculty of Arts |
ABO700458

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se skrze metodu detailního čtení a interpretace primárního textu zaměří na zásadní vazby, principy a opozice v díle Itala Calvina Neviditelná města. Jednou z výchozích tezí bude předpoklad metonymické podstaty Calvinova pojetí městského prostoru, implikující vnitřní provázanost jednotlivých prvků celkové struktury, zejm. mezi rovinou konkrétní a abstraktní.

Tato teze bude v rámci setkání rozvíjena v různých kontextech, pozornost bude věnována mj. následujícím tématům: vnější prostor jako reflexe vnitřního rozpoložení či abstraktní ideje; vztah fragmentu vůči celku a aspektu individuálního vůči univerzálnímu; struktura a kompozice díla ve vztahu k rovině obsahové (principy autorské hry, různé možnosti čtení); prostorová symbolika (centrum – periferie, cykličnost, reflexe/zdvojování) apod.

Interpretace Neviditelných měst bude doplněna četbou několika sekundárních textů.