Charles Explorer logo
🇬🇧

Vocabulary of Academic Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO700460

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Slovní zásoba akademických textů je mocným nástrojem pro studenty i pro profesionální vědce ze všech vědních oborů. Pochopení vnitřních principů a vztahů v této složce slovní zásoby vede k lepší schopnosti vytvořit vlastní akademický text i porozumět odborným textům ostatních. V semináři se budeme věnovat základním teoretickým poznatkům z této oblasti a také korpusovému zpracování akademických textů a korpusové analýze konkrétních jednotek slovní zásoby typické pro akademické texty. Jde jak o akademická slova a víceslovné jednotky, jako je klasifikace, definice, empirický výzkum, charakterizovat, tak i o terminologii (například z oblasti lingvistiky: text, zájmeno, zájmenný, skloňovat, analýza diskurzu). V praktické části semináře se studenti budou přímo účastnit na zpracování hesel v právě vznikajícím slovníku české akademické slovní zásoby, a vyzkouší si tak odbornou lexikografickou práci.

Cílem tohoto výběrového lexikologického semináře je seznámit studenty s teoretickými poznatky o zkoumaném jevu a zapojit je do reálného lingvistického výzkumu. Studenti budou hodnoceni na základě aktivní práce v semináři.