Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues of Syntax and Text Structure

Class at Faculty of Arts |
ABO700461

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz se věnuje těmto tématům:

1) Apozice, přístavek, adordinace

2) Sémantika dativu

3) Doplněk

4) Reciproční diateze

5) Funkce českého se

6) Souvětí v obecném pohledu

7) Vztažné věty

8) Větné vyjadřování příčiny/důsledku

9) Diskurzní vztahy v textu

10) Koreference a asociační vztahy

11) Aktuální členění

12) Koherence textu obecně

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se věnuje vybraným tématům ze syntaxe a stavby textu. Nejprve budou probrány obecné otázky související s větnými členy (apoziční vztah, sémantika dativu, různé pohledy na doplněk, reciproční diateze, funkce českého se), poté bude pozornost věnována stavbě souvětí (nejprve obecně, potom specificky vztažným větám a příčinným souvětím), na závěr budou probrány různé aspekty koherence textu (mezipropoziční vztahy, koreference, asociační anafora, specifické otázky aktuálního členění, víceslovné konektivní prostředky).