Charles Explorer logo
🇬🇧

Details of Czech and Popularization of Liguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO700500

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Nepravidelností a zajímavých strategií v jazyce si všímají dnes a denně poučení i laičtí mluvčí češtiny. Tyto jednoslivosti jsme sice schopni nacházet, ale mnohdy je už neumíme usouvztažnit s jazykovým systémem, vysvětlit je, nacházet analogie ani efektivně hledat poučení v náležitých zdrojích, natož pak dané jevy dostatečně a vhodně popsat. Jelikož se mnozí studenti oboru český jazyk a literatura živí nebo budou živit výukou jazyka, tvorbou či úpravou rozmanitých textů, potřebují si tříbit nejen ryze odborný jazykový projev, ale i projev populárně-naučného stylu, chcete-li též stylu popularizačního, jehož příkladem jsou jazykové koutky. Právě touto či podobnou cestou mohou v budoucnu své lingvistické postřehy zprostředkovávat i laickým mluvčím češtiny.

V semináři budou studenti sledovat své jazykové okolí, přemýšlet o drobnostech v jazyce, citlivě je hodnotit (tj. nikoli na škále správné-nesprávné), usouvztažňovat je, pracovat s rozličnými zdroji, výsledky svého zkoumání sepisovat a zároveň budou vlídným kritickým okem číst texty svých kolegů. Vyučující bude poskytovat autorům podrobnou zpětnou vazbu. Povedené práce budou zveřejňovány pro kolegy i širší čtenářstvo (na webu ÚČJTK).

Zaměřovat se budeme na prezentaci lingvistických témat v médiích, vhodné a nevhodné způsoby popularizace a také na postoje uživatelů češtiny a možnosti jejich formování.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během setkávání v semináři budou studenti rozvíjet chápání jednotlivých (drobných) jazykových jevů v celistvosti systému češtiny a budou precizovat svůj písemný projev na populárně-naučné rovině stylizace.