Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ecocriticism

Class at Faculty of Arts |
ABO700547

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře bude založen na průběžné četbě primárních a sekundárních textů v uvedených okruzích. Podrobnější program bude domluven na úvodním semináři. Během semestru bychom měli přečíst vybrané texty, které dávají přehled o ekokritickém myšlení a konfrontovat je s vybranými literárními texty.

Zájemce prosím, aby si na úvodní hodinu prošli text Bruno Latoura Agency at the Time of the Anthropocene (viz připojené soubory). Pokuste se shrnout základní myšlenky a najít příklady ve svém okolí. 2. 3. četba: Kopecký 2004, Buell 2005 (1. kap., s. 1-28); Clark (2019, Introduction, s. 1-16) - nepovinně Glotfelty, Hiltner - k úvaze básne W. Wordsworthe a J. Clarea (cituje Clark)   9. 3. W. Wordsworth: b. Michael (český překlad v souborech zde); J. Bate: The Economy of Nature - nepovinně: J. Culler: Teorie lyriky (pasáž v kap. Lyrika a společnost), Miall, David S., Locating Wordsworth: "Tintern Abbey" and the Community with Nature.

Z knihy J. Batea dávám úvod, zde jen mrkněte na začátek s mottem z Mladého světa (!); hlavní text je celá druhá kapitola: s. 36-41 k pojmu ekologie a přírody; Thoreau a Wordsworth; s. 42-cca48 Wordsworthův Guide to the Lakes; zbytek kapitoly rozvíjí téma dál, zmíněn je také J. Clare, k němuž jsme se nedostali. Zkuste text projít celý, na seminář vyberu pasáže, ale z celkové souvislosti se špatně vybírá.   16. 3. příroda v českém romantismu - v souborech najdete básně M.Z. Poláka, K.H. Máchy, K.J. Erbena a V. Furcha, k nim ještě text J. Rozsypala a pasáž z knihy o romantismu Z. Hrbaty a M. Procházky; na úvod semináře bychom se podívali na pojem "ekomimese" (Morton, cituje A. Klein, s. 120-121 - studie v souborech)   23. 3. navázali bychom četbou S. K. Neumanna: Kniha lesů vod a strání a J. Demla: Moji přátelé - otázkou bude odlišné "zobrazení", vidění přírody; k tomu: Libor Staněk: Environmentální lyrika odpovídá na klimatickou krizi; a S. Oppermann: How the Material World Communicates (v souborech)   30. 3. a 6. 4. "Nature writing" 30. 3. Úvodní teoretický text: W. Cronon: The Trouble with Wilderness; Thoreau (Chůze, Zimní procházka), Muir (Mé první léto v Sieře Nevadě - pasáže - česky v souborech, anglicky dohledatelné na internetu)

Thoreau: Chůze - různé české překlady (Chůze. Překlad Zdeněk Franta. Brno: Zvláštní vydání, 1995 - dostupné po přihlášení zde), anglicky oba texty v souborech. 6. 4.  K. Klostermann (Črty ze Šumavy), Váchal (Šumava umírající a romantická), M. Nevrlý (Zašlá chuť morušek - text o Krkonoších; Karpatské hry - ukázky); G. Snyder, LOOKOUT’S JOURNAL (vše v souborech)

Tématu se budeme věnovat ve dvou seminářích. textů je víc, u některých ale jen pasáže. Jde o to, abychom měli dost materiálu ke srovnání, v čem se jednotliví autoři scházejí a rozcházejí. Začneme Thoreauem (Chůze, Zimní procházka) a Muirem (pasáže z Mé první léto v sieře Nevadě), k nim Crononův text; o týden později bychom se věnovali českým autorům (Klostramann, Váchal, Nevrlý) a podívat se můžeme na G. Snydera - který navazuje na americkou linii, ale zároveň je současníkem Nevrlého. V průběhu bychom pracovlai také s Mortonovým pojmem ekomimese, do souborů dávám příslušnou kapitolu. Váchala není třeba číst celho, spíš zkuste vnímat, jakým stylem píše a pohybuje se po krajině a pokuste se na internetu vyhledat nějaké reprodukce z původního vydání, které Váchal sám vysázel a ilustroval. další lit. k tématu:

FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi poznáním a imaginací: podoby obrozenského cestopisu, 2012.

TOMÁŠEK, Martin. Krajiny tvořené slovy: k topologii české literatury devatenáctého století, 2016.   13. 4. nature writing / ekokritika a mýtus: B. Lincoln: Myth, Cosmos, and Society (první kapitola, s. 1-40); mýtus Enúma eliš (v knize Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu. Překlad Jiří Prosecký. Praha: Academia, 2010; nebo Mýty staré Mezopotámie. Praha: Odeon, 1977.); Andreas Lienkamp, Mylně chápané „pověření vládnout“. Biblické podněty pro křesťanskou teologii stvoření a etiku životního prostředí (čsp. Salve 4/2017), A. Kim: Otec les - vše na disku.

Dokončíme téma "nature writing", zejména otázku ideové perspektivy jednotlivých autorů, na to navážeme tématem mýtu.  20. 4. a 27. 4. mýtus / katastrofa a Climatic Fiction

V návaznosti na problematiku mýtu budeme číst Kimův román Otec les, od něj přejdeme k příběhům tematizujícím katastrofický nebo apokalyptický zlom; často jde o vyprávění zasazená do budoucnosti nebo pracující s fantastičnem. Na disku najdete příručku o Cli-fi, kapitoly jsou věnované konkrétním knihám – zkuste z nich vybrat, co vás zaujme; její úvod může posloužit jako uvedení do problematiky, stejně jako další text K. Rigby (Confronting Catastrophe: Ecocriticism in a Warming World). Zároveň se zamyslete nad texty, které znáte a které k tématu patří, pokusíme se promyslet fungování podobných příběhů (také z perspektivy ekokritiky).

Referenční texty: David Mitchell: Hodiny z kostí (poslední kapitola, Sheep’s Head: 2043; na disku); J. Wright: Dust (báseň)

Další texty: K. Rigby, studie k básni J. Wright; C. Flammarion: Konec světa; C. McCarthy: Cesta;  Emil Juliš: Blížíme se ohni a další básně; J. K. Šlejhar: Neštěstí; P. Bacigalupi. Čerpadlo 6.    11. 5. rektorský den - výuka po dohodě   4. 5. klimatická fikce a katastrofa (pokračování)

Pokračování v dikuzi k otázkám katastrofického myšlení - příklady z dějin literatury

Texty: Šlejhar: Neštěstí; Juliš (básně), J. Wright: báseň Dust pro zájemce Tomeček: Hora hoří (krátká pasáž ze začátku knihy)

Teoretické texty z minulého týdne: úvod ke Cli-fi, K. Rigby 11./18. 5. Lokálnost a globálnost, závěr semináře diskuze o aktuálních textech na základě domluvy; texty lze vkládat na disk

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ekoritika představuje v posledních letech živý směr uvažování o literatuře, který vychází z úvah o životním prostředí. Zaměřuje se jednak na literární texty, v nichž je přítomný zájem o životní prostředí, ale také z environmentálního hlediska čte takové texty, které na první pohled s tématem nesouvisejí. Podobně jako feminismus nebo postkoloniální kritika vnáší také ekokritika do studia literatury ideový či politický rozměr, je zaujatá, ale zároveň díky tomu dokáže řadu textů přečíst novým, objevným způsobem.

V rámci semináře bychom se měli seznámit s vývojem ekokritiky a základními pojmy. V četbě budeme konfrontovat teoretické přístupy a literární texty.