Charles Explorer logo
🇬🇧

»Creation is always violent«. On Creativity and Self-Destruction

Class at Faculty of Arts |
ABO700553

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ve fragmentárním souboru kratších traktátů Problemata physica (kap. XXX, 1), připisovaných Aristotelovi, jsou filozofové i umělci charakterizováni jako melancholičtí hrdinové, jejichž existence je heroickou a tragickou existencí, podobně jako existence hrdinů řeckých mýtů: „Proč byli všichni vynikající muži, ať filozofové, státníci, básníci nebo umělci, zjevně melancholiky? […] Mezi těmi pozdějšími to byli Empedoklés, Platón a Sókratés a mnozí další slavní muži, jako i většina básníků“.

Umělec reprezentuje ve specifickém smyslu extrémní variantu člověka, jenž existuje v napětí mezi dvěma nesmiřitelně antagonistickými principy času; mezi „věčnou", ahistorickou přítomností a pomíjivým okamžikem. Nápadná je afinita (uměleckého) tvoření a kreativity k sebezničení, jako by šlo o fatální souvztažnost.

Přednáška bude sledovat vztah mezi formami tvůrčího sebeuskutečňování a sebezničující „čistou kulturou pudu smrti“ (S. Freud), tedy tragickou, odvrácenou, temnou stranu tvůrčí potence jako letální bludný kruh sebekonstrukce a sebedestrukce.

Již T. G.

Masaryk analyzoval ve své tehdy průkopnické knize Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty (německy 1881) sebevraždu jako specificky moderní fenomén. Jako by tvůrčí a tvořící individualita byla právě a často ve chvílích tvůrčího vzmachu a vzniku díla zastiňována deprimujícím vědomím agonálního Já a myšlenkou sebedestrukce.

Vědomí pomíjivosti pudí k tvořivému sebeuskutečnění, k překračování hranic a průniku do nových oblastí. Odvrácenou stranou kreativního sebeuskutečňování je však právě „čistá kultura pudu smrti“, jak Sigmund Freud charakterizuje melancholii.

Jinými slovy: silná afinita k depresivitě, vystupňované do sebezničení, depresivita, která se podle neurologa a psychiatra Erwina Strause dostavuje již proto, že tvůrčí proces vzdaluje tvůrce jeho výtvoru, je to proces odcizování, mizení a osamocení, neboť v okamžiku dokončení díla je jeho tvůrce vytržen  z říše „bezčasého bytí“, jehož se člověk tvořením dotýká, a zůstává v zajetí nezadržitelně uplývajícího života a času. A zároveň a na druhé straně: nebezpečí, riziko, blízkost smrti dává každému odváženému činu, každému dobrodružství, jímž je také umělecké tvoření, zcela jedinečný ráz.

Okolnost, že řada velkých umělců minulosti odkládala dokončení svých děl, z nichž mnohá také nedokončena zůstala, je příznačná, stejně tak i okolnost, že jejich vznik byl provázen myšlenkou na smrt, na sebevraždu, na nebytí. Těžiště přednášky bude spočívat na (zdánlivě) paradoxním spojení umělecko-estetického prožitku, estetického „gesta“ a/jako sebezničujícího osvobozujícího gesta s rozhodnutím pro „útočiště ve smrti“ (Karl Jaspers), v němž by bylo možné zachránit svoji existenci – také pod nátlakem vnějších okolností – jako intaktní estetickou, esteticko-etickou existenci.

Umělecko-estetické, psychologické a filozofické aspekty paradoxního spojení kreativity, tvoření a sebedestrukce budou v přednášce tematizovány na konkrétních příkladech od Petronia, přes Michelangela nebo Francesca Borrominiho až k autorům a filozofům i literárním vědcům 20. století (mezi nimi: Julius Zeyer, Eugen Gottlob Winkler, Dušan Pala, Susan Taubes, Jukio Mišima, Wilhelm Kamlah, Paul Celan, Peter Szondi).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Těžiště přednášky bude spočívat na (zdánlivě) paradoxním spojení umělecko-estetického prožitku, estetického „gesta“ a/jako sebezničujícího osvobozujícího gesta s rozhodnutím pro „útočiště ve smrti“ (Karl Jaspers), v němž by bylo možné zachránit svoji existenci – také pod nátlakem vnějších okolností – jako intaktní estetickou, esteticko-etickou existenci.