Charles Explorer logo
🇬🇧

Walter Benjamin´s Literary Aesthetics: Figures and Constellations of Modernity

Class at Faculty of Arts |
ABO700556

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zájem o teoretické dílo německého myslitele, literárního vědce a kritika Waltera Benjamina (1892-1940) je ve společenských vědách v posledních desetiletích až nápadně živý. Tento zájem, jehož hloubka a šíře záběru i délka trvání naznačuje, že se nejedná o přechodnou módní vlnu, kontrastuje nejen s nezájmem provázejícím Benjaminovo dílo během jeho života, kdy se mu adekvátního přijetí dostalo jen v rámci poměrně omezeného okruhu intelektuálů (G. Scholem, S. Mosès, E. Bloch, T. W. Adorno, B. Brecht), ale i se situací v českém prostředí. V něm bylo Benjaminovo dílo sice částečně zpřístupněno, a to ve dvou výborech (1979, 1998), na něž navázaly vybrané spisy (dosud tři svazky 2009, 2011, 2016), až na výjimky však nebylo výrazněji reflektováno.

Cílem semináře je představit vybrané aspekty Benjaminova chápání estetické moderny. Jednak prostřednictvím textů, v nichž problematiku moderny tematizoval přímo (eseje věnované autorům moderny /Proustovi, Krausovi, Kafkovi/, surrealismu /Surrealismus. Poslední momentka evropské inteligence/, stati o Baudelairovi /Paříž druhého císařství u Baudelaira, O některých motivech u Baudelaira a Paříž, hlavní město devatenáctého století, psaná jako expozé k Passagen-Werk/, stati Umění ve věku své technické reprodukovatelnosti či O pojmu dějin), jednak rekonstrukcí několika prvků jeho (literární) estetiky – metafyzického konceptu jazyka, konceptu alegorie (a symbolu), pojetí vypravěče (a restituce epického) – , které k definici moderny míří jaksi oklikou, nebo technikou složitých konstelací. Ty zakládají již v jeho habilitačním spise Původ německé truchlohry (1928) analogie mezi barokem a modernou, které později rozvinul na baudelairovské látce. Jmenované prvky Benjaminovy (literární) estetiky, představující plodný dešifrovací klíč k interpretaci kultury modernismu, budou východiskem i jádrem také našeho zkoumání, které by v neposlední řadě mělo v rámci semináře podnítit pokusy o praktické „přezkoušení“ nosnosti některých impulsů Benjaminovy (literární) estetiky při čtení vybraných literárních textů (Kafka, Proust, Rilke, Weiner, Čapek).

Tematické okruhy:

Seminář – jak plyne z výše řečeného – bude sledovat vybrané aspekty Benjaminovy (literární) estetiky a s nimi těsněji nebo volněji spjatý okruh problémů moderny. 1) Základní obrysy recepce a reflexe Benjaminova díla. 2) Vypravěč a krize vyprávění v díle W. Benjamina 3) Benjaminův koncept alegorie (symbolu) 4) Benjamin a (estetická) moderna