Charles Explorer logo
🇬🇧

Phraseme as a story

Class at Faculty of Arts |
ABO700558

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

S východiskem v americké kognitivní lingvistice orientované na "literární mysl" (metaforičnost, a zejm. příběhovost a paraboličnost kognice / jazyka) a na nejnovější polskou literaturu věnovanou narativním aspektům jazyka jako obrazu světa se budeme zabývat příběhovými strukturami uloženými v české frazeologii, případně též v drobných folklorních žánrech (přísloví, pranostiky, hádanky apod.). Zároveň se budeme věnovat některým literárním dílům, v jejichž sémantické struktuře se významně uplatňují frazémy, zejm. přísloví (jakožto drobné narace), a zkoumat jejich významové potence ve specifických kontextech.

Soustředíme se však zejména na drobné příběhy implikované ve frazémech vztahujících se k některým sémantickým oblastem, jež jsou v české frazeologii- a v českém jazykovém obrazu světa - exponovány (živly, tělesnost, zvířata ap.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

S inspirací v Turnerově knize Literární mysl a polských studiích o narativních aspektech jazyka jako obrazu světa se budeme zabývat příběhovými strukturami uloženými v české frazeologii a zkoumat jejich významové potence.