Charles Explorer logo
🇬🇧

Poem in Classroom

Class at Faculty of Arts |
ABO700559

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Osu semináře tvoří otázky, které necháme postupně přicházet ke slovu a budeme nad nimi – vybaveni konkrétními básněmi i teoretickými texty – společně uvažovat.  

Lze se např. ptát:  

-jak začít – kde všude může být v běžném školním týdnu poezie přítomna

-jaké cíle při práci s poezií stanovit

-jak učit starší poezii; antickou nebo středověkou

-jak pracovat s překlady básní 

-jak číst básně nahlas

-kdy a jak využívat technik tvůrčího psaní

-co s tropy a figurami

-s jakými typy chyb se lze nejčastěji setkat ve studentských esejích      

Základní tematické okruhy, které využijeme jako pozadí pro didaktickou inspiraci a k práci s konkrétními básnickými texty, jsou  

-inspirace, romantické pojetí básníka

-pojem lyrického subjektu, jeho ustavení a hranice

 -ritus a lyrická přítomnost 

-rétorika, poezie jako epideiktická řeč

-figury a tropy

-lyrické oslovení, lyrická hyperbola  

-lyrika a fikce, Rollengedichte

-básně (nejen) jako obrazy; konkrétní a experimentální poezie

-rytmus a metrum; básně jako písně, slam poetry

-performativnost, hlasité čtení, improvizace, oralita

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován tak, aby představil rozličné způsoby práce s poezií, které se přede mnou mohou otevřít, vstoupím-li jako učitel s básní do třídy. Vytváří tak prostor pro pohyb mezi učitelskou praxí, literární teorií a její didaktickou reflexí. V průběhu semináře by student měl získat větší jistotu při práci s básní, seminář tedy nabídne klíčové literárně-teoretické koncepce a pojmy, které mohou být pro výuku poezie inspirativní a o něž je možné se opřít. Součástí každého semináře budou konkrétní básnické texty vybrané vždy z určitého historického období. Zde je cílem sledovat základní vývojové tendence a zároveň si stále zpřítomňovat velikou žánrovou rozmanitost – básně mohou v různých obdobích a u různých autorů vypadat velmi odlišně, a proto leckdy vyžadují také odlišný didaktický přístup.

Součástí kurzu může být po společné domluvě také návštěva výukových hodin na gymnáziu. Zde by byla možnost si něco zkusit přímo se studenty (kvinta nebo sexta).

Kurz je primárně určen studentkám a studentům učitelství, vítán je ovšem kdokoliv, koho zajímá poezie a otázky spojené s tím, jak je možné o ní s druhými mluvit a jim ji prostředkovat.